Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec

ZMIANY:
2013-07-10 10:21:08: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf
2013-06-24 14:50:37: Dodano plik Projekt techniczny - kotłownia Olszewka.pdf
Więcej >>>
2013-06-19 19:11:38: Dodano plik k_ofertowy elektryczne.pdf
2013-06-19 19:10:53: Dodano plik k_ofertowy sanitarne.pdf
2013-06-19 19:09:32: Dodano plik k_ofertowy budowlane.pdf
2013-06-19 19:09:27: Dodano plik PB+W kotlownia 2013_01_31.pdf
2013-06-19 19:04:44: Dodano plik specyfikacje kotlownia 2013_01_31.pdf
2013-06-19 18:31:02: Dodano plik ST - SzP Połoń sanitarna.pdf
2013-06-19 18:26:12: Dodano plik ST Sz.P. Połoń - budowl..pdf
2013-06-19 18:25:21: Dodano plik PT -SzP Połoń elektryczny.pdf
2013-06-19 18:18:12: Dodano plik PT - SzP Poloń sanitarna.pdf
2013-06-19 18:13:42: Dodano plik PT SzP Połoń - budowl..pdf
2013-06-19 18:12:01: Dodano plik PRZEDMIAR - SzP Połoń elektryczny.pdf
2013-06-19 18:10:44: Dodano plik PRZEDMIAR - SzP Połoń sanitarny.pdf
2013-06-19 18:08:54: Dodano plik PRZEDMIAR SzP Połoń - budowlana.pdf
2013-06-19 18:07:31: Dodano plik SIWZ.doc
2013-06-19 18:05:56: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2013-06-19 17:55:25: utworzono dokument

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec


Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec tj.

1)          termomodernizacja i remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Połoni:

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu,

- wymiana pokrycia dachowego,

- przemurowanie kominów wentylacyjnych,

- remont schodów zewnętrznych i tarasu,

- remont opasek odwadniających przy budynku i ciągów komunikacyjnych,

- wykonanie układu solarnego do instalacji ciepłej wody użytkowej,

- odbudowa instalacji odgromowej,

- itp.

2)          remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce:

- wykonanie kotłowni hybrydowej opartej na pompie ciepła wspomaganej kotłem olejowym i instalacją solarną.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna w części zawierającej wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w zakresie właściwości materiałów, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

 

Ewentualne, użyte w projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek określających podstawowe parametry dobranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadającym parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową i estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności przedmiaru robót z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej, oczywistych omyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art.38 uPzp. Nie wniesienie zastrzeżeń w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną, zgodnie z art.647 KC.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

 

 

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy.

Termin realizacji zamówienia: 

-          Zakończenie – do 31.10.2013 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z art.22 ust.1 pkt 1-4 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące :

1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 

2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:

Poprzez posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę – wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem składania ofert), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących termomodernizacji/docieplenia budynku o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert na zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących termomodernizacji/docieplenia o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda.

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót i określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego tj.:

a)       kierownika robót budowlanych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób;

b)       kierownika robót sanitarnych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób;

c)       kierownika robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób.

 

Zamawiający dopuszcza jednocześnie pełnienie przez 1 osobę funkcji kierownika robót w kilku w/w specjalnościach pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia i uprawnień.

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą/osobami (wg zał. Nr 4 do SIWZ); a także oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie o którym mowa powyżej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000,00 zł. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty.

 

5.     Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy) należy złożyć:

5.1    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

5.2    Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

5.3    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

5.4    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.5     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli nie dotyczy wykonawca winien w to miejsce złożyć stosowne oświadczenie, że „nie dotyczy”.

Uwaga: Ofertę Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu uważa się za odrzuconą, a Wykonawcę za wykluczonego.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem udostępniającego (w oryginale) – wzór zobowiązania wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w:

a)     punkcie 5 ppkt 5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)    punkcie 5 ppkt 5.4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)     punkcie 5 ppkt 5.5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego) dołączonych do oferty. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

 

Informacja dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1.     Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają lidera do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

2.     Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

3.     Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

4.     Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt.5.1-5.5 oraz oświadczenie z art.22 ust.1 Pzp składa każdy partner z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

5.     Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

6.     Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

7.     Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, w przypadku, gdy jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

Data składania ofert:
2013-07-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2013-07-05 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłBakuła Magdalena 2013-06-19 15:30:00
PublikującyMagdalena Bakuła 2013-06-19 17:55:25
Modyfikował(a) Magdalena Bakuła 2013-07-10 10:21:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 21.65 KbPlik doc
2. SIWZ 1.97 MBPlik doc
3. Przedmiar robót - br budowlana Połoń 586.28 KbPlik pdf
4. PRZEDMIAR robót - br sanitarna Połoń 389.46 KbPlik pdf
5. PREDMIAR robót - br elektryczna Połoń 34.08 KbPlik pdf
6. Projekt techniczny - br budowlana Połoń 1.44 MBPlik pdf
7. Projekt techniczny - br sanitarna Połoń 2.43 MBPlik pdf
8. Projekt techniczny - br elektryczna Połoń 1.04 MBPlik pdf
9. ST br budowlana Połoń 752.99 KbPlik pdf
10. ST br sanitarna Połoń 3.72 MBPlik pdf
11. ST kotłownia Olszewka 5.16 MBPlik pdf
12. Ptojekt techniczny - kotłownia Olszewka Plik pdf
13. Kosztorys ofertowy - br budowlana Olszewka 239.40 KbPlik pdf
14. Kosztorys ofertowy- br sanitarna Olszewka 159.25 KbPlik pdf
15. Kosztorys ofertowy - br elektryczna Olszewka 130.11 KbPlik pdf
16. Projekt techniczny - kotłownia Olszewka 5.09 MBPlik pdf
17. Zawiadomienie o unieważnieniu zamowienia publicznego 831.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian