”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec” - I etap

ZMIANY:
2013-08-23 08:27:43: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2013-07-18 13:06:09: Dodano plik Zmiana treści SIWZ nr 1.pdf
Więcej >>>
2013-07-12 15:24:38: Dodano plik k_ofertowy elektryczne.pdf
2013-07-12 15:23:41: Dodano plik k_ofertowy sanitarne.pdf
2013-07-12 15:23:01: Dodano plik k_ofertowy budowlane.pdf
2013-07-12 15:21:50: Dodano plik ST kotłownia Olszewka.pdf
2013-07-12 15:15:35: Dodano plik Projekt techniczny - kotłownia Olszewka.pdf
2013-07-12 15:10:56: Dodano plik ST - SzP Połoń sanitarna.pdf
2013-07-12 15:08:16: Dodano plik ST Sz.P. Połoń - budowl..pdf
2013-07-12 15:06:53: Dodano plik PT -SzP Połoń elektryczny.pdf
2013-07-12 15:05:18: Dodano plik PT - SzP Poloń sanitarna.pdf
2013-07-12 15:02:50: Dodano plik PT SzP Połoń - budowl..pdf
2013-07-12 15:00:22: Dodano plik PRZEDMIAR - SzP Połoń elektryczny.pdf
2013-07-12 14:59:15: Dodano plik PRZEDMIAR - SzP Połoń sanitarny.pdf
2013-07-12 14:57:41: Dodano plik PRZEDMIAR SzP Połoń - budowlana.pdf
2013-07-12 14:55:51: Dodano plik SIWZ.doc
2013-07-12 14:54:07: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2013-07-12 14:53:33: utworzono dokument

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec” - I etap


Jednorożec: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec

Numer ogłoszenia: 274354 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jednorożcu , ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, woj. mazowieckie, tel. 029 7518392, faks 029 7517031.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jednorozec.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec tj. 1.termomodernizacja i remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Połoni: - docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, - wymiana pokrycia dachowego, - przemurowanie kominów wentylacyjnych, - remont schodów zewnętrznych i tarasu, - remont opasek odwadniających przy budynku i ciągów komunikacyjnych, - wykonanie układu solarnego do instalacji ciepłej wody użytkowej, - odbudowa instalacji odgromowej, - itp. 2. remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce: - wykonanie kotłowni hybrydowej opartej na pompie ciepła wspomaganej kotłem olejowym i instalacją solarną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - dokumentacja projektowa, - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna w części zawierającej wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w zakresie właściwości materiałów, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ewentualne, użyte w projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek określających podstawowe parametry dobranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadającym parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową i estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności przedmiaru robót z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej, oczywistych omyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art.38 uPzp. Nie wniesienie zastrzeżeń w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną, zgodnie z art.647 KC..

 

Data składania ofert:
2013-07-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2013-07-29 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłBakuła Magdalena 2013-07-12 14:27:00
PublikującyMagdalena Bakuła 2013-07-12 14:53:31
Modyfikował(a) Krzysztof Nizielski 2013-08-23 08:27:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 471.45 KbPlik pdf
2. SIWZ 2.02 MBPlik doc
3. PRZEDMIAR SzP Połoń - budowlana 586.28 KbPlik pdf
4. PRZEDMIAR - SzP Połoń - sanitarna 389.46 KbPlik pdf
5. PRZEDMIAR - SzP Połoń - elektryczna 34.08 KbPlik pdf
6. PT SzP połoń - budowlany 1.44 MBPlik pdf
7. PT SzP Połoń - sanitarny 2.43 MBPlik pdf
8. PT - SzP Połoń elektryczny 1.04 MBPlik pdf
9. ST SzP. Połoń - budowlana 752.99 KbPlik pdf
10. ST SzP. Połoń - sanitarna 3.72 MBPlik pdf
11. Projekt techniczny - kotłownia Olszewka 5.09 MBPlik pdf
12. ST kotłownia Olszewka 5.16 MBPlik pdf
13. kosztorys ofertowy - br. budowlana Olszewka 239.40 KbPlik pdf
14. kosztorys ofertowy - br. sanitarna Olszewka 159.25 KbPlik pdf
15. kosztorys ofertowy - br.elektryczna Olszewka 130.11 KbPlik pdf
16. Zmiana tresci SIWZ nr 1 475.36 KbPlik pdf
17. Zawiadomienie o wyborze oferty 865.55 KbPlik pdf

Rejestr zmian