Remont i ulepszenie dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec w 2013 roku

ZMIANY:
2013-09-05 12:10:44: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2013-07-24 15:15:15: Dodano plik SIWZ.doc
Więcej >>>
2013-07-24 15:14:42: Dodano plik Ogloszenie o zamówieniu.doc
2013-07-24 15:13:49: utworzono dokument

Remont i ulepszenie dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec w 2013 roku


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.jednorozec.pl


Jednorożec: Remont i ulepszenie dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec w 2013 roku

Numer ogłoszenia: 293538 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jednorożcu , ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, woj. mazowieckie, tel. 029 7518392, faks 029 7517031.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jednorozec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i ulepszenie dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i ulepszenie dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec w 2013 roku poprzez wykonanie na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach drogowych pojedynczego lub potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym w następującym zakresie: - pojedyncze - 6.000 m2, (emulsja asfaltowa i kruszywo naturalne o wym.2-8 mm), - potrójne - 3.100 m2, (emulsja asfaltowa i kruszywo naturalne o wym.: 2-8 mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm). Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

15.10.2013 r.

Data składania ofert:
2013-08-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2013-08-08 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłBakuła Magdalena 2013-07-24 15:13:00
PublikującyMagdalena Bakuła 2013-07-24 15:13:49
Modyfikował(a) Magdalena Bakuła 2013-09-05 12:10:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 66.00 KbPlik doc
2. SIWZ 320.00 KbPlik doc
3. Zawiadomienie o wyborze oferty 476.46 KbPlik pdf

Rejestr zmian