XML
Wójt Gminy - informacje ogólne
WÓJT GMINY - INFORMACJE OGÓLNEWójt Gminy
jest organem wykonawczym Gminy, wybieranym w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców Gminy.

Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

Wójt wykonuje zadania należące do samorządu gminy,

Do zadań wójta należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

W przypadku niecierpiącym zwłoki Wójt może wydać przepisy porządkowe, w formie zarządzenia. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

Wójt wykonuje zadania gminy przy pomocy Urzędu Gminy i gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych. Zasady i tryb działania Wójta określa statut gminy.

Po upływie kadencji Wójta gminy działa on do dnia złożenia ślubowania przez nowego Wójta.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest wójt.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta.

Od decyzji wydanej przez wójta lub upoważniony organ służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2007-05-30
Publikujący -
Dodano do archiwum