XML

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko pracy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu
Miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu.
Stanowisko – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Zatrudnienie – w pełnym wymiarze godzin od dnia 01.01.2016r.
Warunki dopuszczenia do udziału w naborze:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagania niezbędne:
1. Co najmniej roczny staż pracowniczy.
2. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach zdrowotnych, a także funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
3. Umiejętność obsługi komputera i oprogramowania TT- Świadczenia Rodzinne.
Wymagania rankingujące:
1. Kursy i szkolenia.
2. Studia wyższe – preferowane administracyjne.
3. Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.
Od kandydatów wymaga się:
1. Umiejętności pracy w zespole.
2. Systematyczności.
3. Terminowości załatwiania spraw.
4. Umiejętności stosowania odpowiednich przepisów.
5. Odpowiedzialności.
6. Komunikatywności.
7. Dyspozycyjności.
Zakres czynności na danym stanowisku:
1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganą dokumentacją.
2. Kompletowanie, weryfikacja ww. wniosków i wprowadzenie danych do komputera.
3. Przygotowanie decyzji dotyczących przyznania lub nie przyznania świadczeń rodzinnych.
4. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych.
5. Wydawanie zaświadczeń dla osób pobierających świadczenia rodzinne.
6. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych.
7. Planowanie środków finansowych na zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
8. Prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń zgodnie z KPA oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych.
9. Prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
10. Terminowe sporządzanie sprawozdań w formie pisemnej i elektronicznej z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych zgodnie ze wzorem rozporządzenia MPiPS.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV ze zdjęciem.
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Inne posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach w związku z naborem „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135)”.
 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec lub składać osobiście u Kierownika Ośrodka w terminie do dnia 31.12.2015r. do godz. 10.00. w zamkniętej kopercie, którą należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Ośrodka). Otwarcie kopert nastąpi dnia 31.12.2015r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jednorożec oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu.


                                     Kierownik OPS w Jednorożcu - Alicja Kamińska
 
 
 
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wynikach naboru Plik pdf 215.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Nizielski - Administrator BIP2015-12-18
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-18 11:53
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 14:53