XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC - KIEROWNIK GMINNEGO ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH

 SEK.2110.1.2016

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC

I. OKREŚLENIE STANOWISKA – Kierownik  Gminnego Zespołu  Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM:
  1. Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Gminnego Zespołu Usług                
           Komunalnych Urzędu Gminy, w tym:
         1)organizowanie pracy Zespołu i nadzór nad pracą pracowników Zespołu, w celu zapewnienia
            prawidłowego:
gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
utrzymana dróg gminnych, poboczy a także ich zimowego utrzymania,
zapewnieniem drożności kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów na terenie nieruchomości gminnych, w tym dróg gminnych,
utrzymania drożności rowów melioracyjnych, mostów i przepustów w ramach porozumienia z władzami powiatowymi,
wykonawstwa systemem gospodarczym i zleconym remontów oraz prac utrzymaniowych infrastruktury gminnej (dróg, chodników, obiektów użyteczności publicznych, lokali komunalnych, itp.),
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
utrzymania i pielęgnacji zieleni w miejscach publicznych, w tym także utrzymania stadionu sportowego,
utrzymania miejsc pamięci narodowej (cmentarzy wojennych, pomników itp.),
opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
opracowania projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta Gminy
z zakresu: gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, opłaty targowej, poboru wody, odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, użytkowania samochodów, maszyn komunalnych i sprzętu budowlanego będących własnością Gminy Jednorożec
przygotowywania okresowych (przynajmniej raz w roku) kalkulacji kosztów utrzymania   obiektów oraz propozycji stawek czynszu oraz kalkulacji kosztów poboru wody, odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, użytkowania samochodów, maszyn komunalnych i sprzętu budowlanego będących własnością Gminy Jednorożec, poboru opłaty targowej oraz analizy kosztów zużycia energii elektrycznej,
zapewnieniem wykonawstwa na rzecz zarządców mienia komunalnego gminy bieżących napraw i remontów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

przygotowywanie projektów  zakresów czynności dla podległych pracowników i ich zmian,
zapewnienie dyscypliny pracy pracowników Zespołu i stawianie wniosków dyscyplinarnych
w stosunku do pracowników, którzy naruszają dyscyplinę pracy,
 dokonywanie okresowej i bieżącej kontroli wykonywania zadań przez pracowników Zespołu      oraz dokonywanie ich oceny,
czuwanie nad prawidłową realizacją wydatków budżetu gminy w zakresu działania Zespołu,
w tym:

podejmowanie daleko idących działań na rzecz racjonalizacji wydatków budżetowych,
a w szczególności dokonywanie okresowych analiz kosztów utrzymania obiektów i urządzeń  komunalnych, w tym podejmowanie działań oszczędnościowych w zakresie zmniejszania kosztów zużycia energii elektrycznej, paliw i poboru wody, także kosztów oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad rozliczaniem zużycia energii i paliw oraz poboru/ubytków wody,
nadzór nad terminowym i prawidłowym rozliczaniem zużycia paliwa w Zespole.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym w szczególności:
realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w tym nadzór nad realizacją obowiązków określonych w art. 5 ust. 1–4 ww. ustawy dotyczących gospodarki odpadami,
organizowanie i nadzór nad wykonywaniem wywozu odpadów stałych zmieszanych,
zabezpieczenia właściwego funkcjonowania odbioru odpadów komunalnych, w tym   segregowanych, na terenie Gminy,
zapewnienie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zabezpieczenia odpowiedniego stanu technicznego byłego składowiska odpadów komunalnych i podejmowania odpowiednich działań na rzecz jego rekultywacji,
likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
kontrola i egzekwowanie obowiązku włączenia się do gminnego systemu usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
zabezpieczenia właściwego funkcjonowania odbioru odpadów komunalnych, w tym   segregowanych, na terenie Gminy,
zapewnienie okresowego przygotowywania kalkulacji kosztów oraz propozycji stawek opłaty
z tytułu odbioru odpadów komunalnych.3. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego gminnych obiektów (z wyłączeniem obiektów
    związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
    w tym w szczególności:
dokonywanie przeglądów stanu obiektów i lokali, w tym prowadzenie książki obiektów,
prowadzenie analizy potrzeb remontowych i utrzymaniowych lokali i obiektów,
opracowywanie planu remontów budynków/lokali i ich wykonywanie systemem gospodarczym,
nadzór nad realizacją wieloletniego programu gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
wnioskowanie do Wójta Gminy w sprawie wykonywania remontów i modernizacji budynków/lokali wynikających z ich stanu technicznego,
zabezpieczenia pełnienie obowiązków kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót wykonywanych w systemie gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy.4. Zapewnienie przygotowania i wykonywania - w ramach posiadanego potencjału
    wykonawczego – prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w systemie gospodarczym,
    wynikających z bieżącego utrzymania obiektów i urządzeń gospodarki komunalnej i
    mieszkaniowej, przy ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru i projektantem dokumentacji,
    w zakresie:
opracowywania każdorazowo harmonogramu robót wykonywanych na danym obiekcie,
organizowania i pełnienia nadzoru nad wykonaniem całości robót  związanych z remontem obiektu budowlanego,
zapewnienia warunków zapobiegających powstawaniu usterek i wad w wykonawstwie robót, w szczególności poprzez:

sprawdzanie kwalifikacji robotników w okresie prac przygotowawczych,
określanie zasad dotyczących wykonania wszystkich robót pod względem jakościowym,
zapewnienie wszelkich warunków gwarantujących bezpieczeństwo pożarowe  remontowanego obiektu,
nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

organizowanie zamówień publicznych dotyczących zaopatrzenia materiałowego powyżej 14.000 EURO oraz przestrzeganie regulaminu zakupów o wartości do 14.000 EURO,
 ustalanie właściwych sposobów przechowywania materiałów koniecznych do budowy,  remontu lub modernizacji obiektu, nadzór nad celowym i ekonomicznych zużyciem oraz właściwym przechowywaniem tych materiałów,
zapewnienie prawidłowego rozliczania  robót i zgodności obmiaru robót z faktycznym stanem ich wykonania i w tym zakresie ścisła współpraca z inspektorem nadzoru,
prawidłowe i terminowe składanie rozliczeń miesięcznych materiałowych zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca,
(w miarę możliwości stosowanie zasady wystawiania przez poszczególne placówki handlowe zbiorczej faktury z tytułu dokonanych zakupów w ciągu danego miesiąca kalendarzowego na koniec tego miesiąca),8)   prowadzenie dziennika robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
9)   zgłaszanie do odbioru robót zanikających oraz do akceptacji inspektora nadzoru,
10) zgłaszanie Wójtowi Gminy  spraw i robót nieprzewidzianych w dokumentacji i zaistniałych
w trakcie wykonywania remontów oraz dokonywanie uzgodnień z inspektorem nadzoru.
5. Nadzór nad inkasentami dziennej opłaty targowej, w zakresie przeprowadzania w terenie kontroli
     poprawności wykonywania obowiązków powierzonych inkasentom.
6. Realizacja zadań z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym osób w zakresie planowanie
     budowy, przebudowy i remontów:
przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Zabezpieczenie oświetlenia ulic, w tym:

ciągłym monitoringiem  prawidłowości funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
systematycznym zgłaszaniem  usterek i uwag konserwatorowi oświetlenia ulicznego,
nadzór nad rozliczaniem zużycia energii elektrycznej,
podejmowaniem działań oszczędnościowych w zakresie zmniejszania kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Zapewnienie prawidłowego prowadzenia gospodarki samochodowej i sprzętu budowlanego będącego na stanie Urzędu Gminy, w tym:

kontrola zgodności stanu wskazań liczników przebiegu pojazdów, liczników motogodzin oraz oplombowania tych urządzeń,
prowadzenie nadzoru nad:

dysponowaniem sprzętem,
zapewnieniem sprawności taboru samochodowego i sprzętu, prowadzenie ich napraw,
zaopatrywaniem i rozliczaniem zużycia paliw,
wykonywaniem usług transportowych na rzecz Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
współpraca z sołtysami w realizacji umów użyczenia dla sołectw sprzętu komunalnego.

W zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej:

nadzór nad zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w tym zabezpieczeniem zaopatrzenia w paliwo, rozliczaniem i pełnieniem nadzoru nad prowadzeniem gospodarki materiałowej przez OSP, naliczaniem ekwiwalentów, ubezpieczeniami,
przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji obiektów i zakupów OSP realizowanych bez udziału środków pozabudżetowych i w tym zakresie współpraca z kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu,
przygotowywanie niezbędnych wniosków dot. pozyskania funduszy na realizację zadań i rozwój OSP zgodnie z wytycznymi danego programu, przygotowywanie dokumentacji, realizacja oraz rozliczanie  finansowe inwestycji w trybie i na zasadach ustalonym przez dysponenta środków, w tym współpraca z Referatem Finansów i Budżetu w zakresie terminowego przepływu środków (dot. wniosków składanych  na realizację małych inwestycji – remonty obiektów straży pożarnych – oraz wszelkich zakupów na rzecz OSP typu: zakup samochodów i  sprzętu przeciwpożarowego),
przygotowywanie  wniosków dot. pozyskania funduszy na zakup umundurowania dla OSP.

Realizacja zadań z zakresu oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
w zakresie   oszacowania kosztów przedsięwzięć ujętych we wnioskach.
Sporządzanie analiz i informacji oraz sprawozdań z zakresu funkcjonowania Zespołu.
Współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami w zakresie realizacji zadań Zespołu.
Przestrzeganie tajemnicy służbowej i realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych oraz zarządzeń Wójta  Gminy w tej sprawie.
Realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów dotyczących obrony cywilnej, akcji kurierskiej, gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu i wojny.
Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zajmowanego stanowiska. 
III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
1) Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy w Jednorożcu – Gminny Zespół Usług Komunalnych  ul. Zielona  30.
2) Wymiar czasu pracy – pełen etat. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy na czas określony, nie    dłuższy niż 6 miesięcy.
3) Podstawowy system czasu pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach – 700 – 1500.
4) Praca w zespole.
5) Wyjazdy służbowe, szkolenia.
6) Praca w terenie np. nadzór nad realizacją zadań  przez pracowników Zespołu.
7) Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.
8) Dostęp do Internetu i serwisów prawnych.
IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY
niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, ekonomii lub administracji,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo    skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia;
dodatkowo:
1) preferowane wykształcenie wyższe z tytułem magistra,
2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy  w pracy w administracji samorządowej ,
3) umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu Office, systemu operacyjnego Windows oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
4) predyspozycje osobowościowe: zarządzanie zespołem, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, samodyscyplina, komunikatywność,
5) przygotowanie koncepcji pracy (programu działania) na stanowisku pracy,
6) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej , prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie    przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) .
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia ozatrudnieniu, umowy o pracę itp.) - w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej,
4) wypełniony kwestionariusz osobowy – oryginał (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U Nr 62 poz.286z późn. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971 z późn. zm.), druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy ul. Odrodzenia 14 na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadr – parter pok. nr 1A,
5) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego) - odpisy lub kserokopie- w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej,
6) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.),
9) koncepcja pracy i program działania na stanowisku pracy.
DODATKOWO:
1) inne dokumenty wg uznania kandydata, w tym dokumenty i zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, odbyciu stażu zawodowego, potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, do zatrudnienia na w/w stanowisku (kserokopie).
VI.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zespołu Usług Komunalnych " (z adresem do korespondencji i numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej) osobiście w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, na I piętrze w pok. Nr 9/ sekretariat)  lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Gminy  w Jednorożcu ,ul. Odrodzenia 14  06-323 Jednorożec  w terminie do dnia 24 maja 2016 r. do  godz. 1530 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1) Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Postępowanie naboru przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
3) W I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne - wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie ewentualnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Osoby, których aplikacje nie spełnią wymogów formalnych nie będą powiadamiane.
5) W II etapie komisja dokona oceny merytorycznej złożonych dokumentów i  oraz  przeprowadzi  pisemny test i rozmowę kwalifikacyjną lub samą rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawi koncepcję pracy  i program działania na stanowisku pracy.
7) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu /www.bip.jednorozec.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.
8) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
9) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu procedury rekrutacyjnej lub zakwalifikowały się, ale nie znalazły się na liście 5 wybranych kandydatów będą przechowywane na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr w Urzędzie Gminy przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po upływie ww. okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty będą komisyjnie zniszczone.
10) Więcej informacje o konkursie można uzyskać u inspektora ds. organizacyjnych i kadr - tel. (29) 751 83 92 wew.50 lub 29 751 70  50 .

Jednorożec, 12 maja  2016 r.
 
Krzysztof Stancel /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wynikach naboru Plik pdf 230.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2016-05-12
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-05-12 10:56
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-06-10 13:05