XML
34/2018
Zarządzenie Nr 34/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 
 
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 34.025.238,01 zł, w tym:
1) dochody bieżące -32.835.868,54 zł
2) dochody majątkowe - 1.189.369,47 zł
2. Wydatki - 38.047.812,51 , w tym:
1) wydatki bieżące -31.181.983,68 zł
2) wydatki majątkowe - 6.865.828,83 zł
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 11.671.544,00 zł
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zał. nr 1 Plik pdf 129.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-04-05
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-04-09 11:51
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-04-09 11:53