Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
48/2018
 
Zarządzenie Nr 48/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 21 maja 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad ( polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla celów realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” w RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia                13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018, poz. 109) w związku z przystąpieniem przez Gminę Jednorożec do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. W rozdziale I Postanowienia ogólne punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Pomoc finansowa przyznana umową 00040-65150-UM0700018/16 z dnia 30 maja 2017 roku oraz aneksami do umowy w kwocie 1.556.977,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec”.
2. W rozdziale II Zasady ewidencji księgowej punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Do realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” zostały otwarte w Banku Gospodarstwa Krajowego dwa rachunki bankowe tj. rachunek pożyczki o numerze określonym w umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na który będą przekazywane środki z tytułu uruchamiania transz pożyczki przeznaczonych na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu, dokonywane płatności celem pokrycia kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją operacji oraz przekazywane środki z tytułu spłaty wykorzystanej kwoty pożyczki oraz rachunek środków własnych o numerze określonym w umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na którym gromadzone będą środki własne na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu oraz koszty niekwalifikowane tj. odsetki od pożyczki oraz koszty prowizji bankowych. Dodatkowo został otwarty rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu oddział w Jednorożcu na który będą przekazywane środki własne na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu.” Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec”.
§ 2. W planie kont dla organu (budżet gminy) dodaje się konta syntetyczne 133 – Rachunek budżetu i 260 – Zobowiązania finansowe oraz konta analityczne 133-40 Rachunek budżetu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 00040-65150-UM0700018/16 z dnia 30.05.2017 r. o przyznaniu pomocy „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” (środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji ) oraz 260-40 – Zobowiązania finansowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 00040-65150-UM0700018/16 z dnia 30.05.2017 r. o przyznaniu pomocy „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” a także dodatkowe opisy księgowań:
1. Wpływ pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wyodrębniony rachunek bankowy – WN 133-40/ MA 260-40 oraz równoczesny zapis - zasilenie rachunku jednostki sumą pożyczki – WN 223-40-2/ MA 133-40.
2. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – WN 260-40/ MA 133-40.
§ 3. W planie kont dla jednostki (urząd gminy) dodaje się konta syntetyczne 402 – Usługi obce i 751 – Koszty finansowe oraz konta analityczne 402-40 - Usługi obce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 00040-65150-UM0700018/16 z dnia 30.05.2017 r. o przyznaniu pomocy „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” oraz 751-40 - Koszty finansowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 00040-65150-UM0700018/16 z dnia 30.05.2017 r. o przyznaniu pomocy „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” a także dodatkowy opis księgowań:
1. Pokrycie kosztów prowizji bankowej oraz odsetek od pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów niekwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW 2014-2020 w czasie trwania inwestycji na podstawie WB (wyciąg bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego) - WN 402-40/ MA 130-40-1 – prowizja, WN 751-40/MA 130-174-1 – odsetki od pożyczki równolegle zaangażowanie wydatków  MA 998-40.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-05-22
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-05-22 15:00
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-05-24 12:07
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-11
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2019-01-24
data dodania: 2019-01-18
data dodania: 2019-01-17
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 stycznia 2019r. 14:46:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.