XML

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021

Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 8 stycznia 2021r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057), oraz §8 pkt. 1 uchwały  nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”, zarządzam co następuje:
 
 
§1
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu i stronie internetowej www.jednorozec.pl
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.


Z-ca Wójta Gminy Jednorożec
mgr  Lilla Zabielska
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2021-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-01-08 14:52
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-01-21 14:01