XML

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1.02.2021r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2021r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci                                i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
 
 
Na podstawie § 19 uchwały Nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec                                                            z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.) na 2021  rok, zarządzam co następuje:
 
 
§1
 
Zatwierdzam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                      i dziedzictwa narodowego, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
 
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej                                              w Jednorożcu.
 
§3
 
Informacje o wyborze oferentów podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Jednorożec.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie i załacznik Plik txt 14.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2021-02-01
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-02-03 10:46
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-02-03 10:47