XML

ZAWIADOMIENIE Zapraszam na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Jednorożec w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 10.00 , które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematyką posiedzenia będzie:
 1.  Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jednorożec;
  2. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia                    2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021-2030;
  3. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.191.2020 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2021 r.;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz powołania jej składu osobowego;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, powołania jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji;
  6. zmiany uchwały nr SOK.0007.95.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r.                        w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym  w Jednorożcu oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
  7. ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla Gminy Jednorożec na rok 2022“;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  9. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  10. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec.
  11. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jednorożec na 2022 r.;
  12. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień.
 2. Sprawy różne.
 1. Omówienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec
                        /-/ Wójcik Cezary
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Wójcik - Przewodniczący Rady Gminy2021-11-19
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-11-19 14:53