XML
Rola Przewodniczącego Rady Gminy

 

ROLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

 

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący Rady , a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 

  • zwołuje sesje Rady;
  •  ustala porządek obrad;
  •  ustala listę gości zaproszonych na sesję;
  •  nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady;
  •  przewodniczy obradom;
  •  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
  •  podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady;
  •  koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady, w tym zwołuje wspólne posiedzenia komisji;
  •  reprezentuje Radę na zewnątrz;
  •  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie takiej uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z jej przyjęciem przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała w tej sprawie.

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Nizielski - Administrator BIP2008-07-25
Publikujący -
Dodano do archiwum