OBWIESZCZENIE
Jednorożec, dnia 19 grudnia 2023 r.
ZIR.6220.17.2022
 
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zwanej k.p.a oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094                                       z późn. zm.) – zwanej ooś
            Wójt Gminy Jednorożec
zawiadamia,
że w dniu 19 grudnia 2023 r. wystąpił z pismem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”, działka ew. nr 172/4, obręb Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie w związku z przedłożeniem przez Inwestora w dniu 06 października 2023 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego zadania.
Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy  w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14 (pok. nr 12), tel. (029) 751-70-39 w godz. od 7:30 do 15:30.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu http://bip.jednorozec.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu https://www.jednorozec.pl/oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski      
 
 
 
Sporządziła: Katarzyna Skała, tel. 29 751 70 39


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2023-12-19
PublikującyJesionek Marcin 2023-12-19 13:56:36
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-12-19
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-12-19