XML

3/2017

Zarządzenie Nr 3 /2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 13 stycznia 2017r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz   w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r.,   poz. 239,poz.395),  zarządzam, co następuje:
          §1
 
  1. Wójt Gminy Jednorożec ogłasza otwarty konkurs i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert  na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Jednorożec w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
           §2
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu  i stronie internetowej www.jednorozec.pl
 
        §3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej  w Jednorożcu.
 
 
Krzysztof Stancel /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-01-13
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-13 19:38
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-13 19:38