Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jednorożec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Jednorożec.

Data publikacji strony: 2018-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Jesionek, m.jesionek@jednorozec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 751 70 39 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Jednorożcu – ul. Odrodzenia14, 06-323 Jednorożec.
Budynek jest bezpośrednio dostępny dla klientów od trzech ulic: Odrodzenia, Osiedlowej oraz Wincentego Witosa.
Budynek Urzędu Gminy w Jednorożcu jest oznaczony w sposób czytelny: na elewacji frontowej budynku umieszczone zostały czerwone tablice z białymi napisami: Urząd Gminy w Jednorożcu, Wójt Gminy Jednorożec, Rada Gminy Jednorożec, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, Gminny Zespół Oświaty. Teren wokół budynku Urzędu Gminy jest dobrze doświetlony, dlatego też w okresie jesiennym i zimowym łatwo jest trafić do Urzędu Gminy. Ponadto budynek Urzędu Gminy znajduje się w centrum miejscowości Jednorożec przy głównej drodze biegnącej przez wieś, co również pozwala łatwo zlokalizować Urząd.
Dostępność wejścia
Do budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od ulicy Odrodzenia. Przy schodach do budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami czynna w godzinach pracy Urzędu. Platformą klient Urzędu może dostać się do głównych drzwi wejściowych do budynku, a następnie na parter budynku gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Drzwi wejściowe nie są automatyczne, są w połowie przeszklone, rozwierane. Z tyłu budynku znajduje się drugie wejście do Urzędu traktowane jako wyjście ewakuacyjne.
Dostępność parkingu
Urząd Gminy posiada ogólnodostępny parking od ulic Osiedlowej i W. Witosa i z tyłu za budynkiem. Od strony ul W. Witosa wydzielono 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, od ul. Osiedlowej również 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce na parkingu z tyłu Urzędu. Teren wokół Urzędu wyłożony jest kostką brukową i nie zawiera różnic architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Średnia odległość miejsc parkingowych do wejścia głównego to około 30,0 m.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku jest pracownik Sekretariatu. Powiadamianie pracownika odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownik ds. kadrowych posiada podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu. Możliwy jest wstęp do budynku osoby korzystającej z psa asystującego.
Utrudnienia
Platforma zamontowana przy schodach przy wejściu do budynku nie jest w pełni automatyczna – wrota platformy nie otwierają się samodzielnie. W niektórych przypadkach może być konieczna pomoc drugiej osoby (osoba towarzysząca lub pracownik Sekretariatu). Drzwi wejściowe do budynku nie są automatyczne.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W przypadku potrzeby spotkania osoby z niepełnosprawnością z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy istnieje możliwość zejścia ww. osób i odbycia spotkania na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu znajdującej się na parterze budynku.
Na parterze budynku, na holu znajduje się tablica informująca, w którym pokoju można załatwić daną sprawę. Na drzwiach każdego z pokojów umieszczone są czytelne tabliczki z numerem pokoju, imieniem i nazwiskiem pracownika oraz stanowiskiem zajmowanym w Urzędzie.
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty klienta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@jednorozec.pl;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Jednorożcu: /ugjednorozec/skrytka - przesyłanie faksów pod numer: +48 29 751 70 31; Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres gmina@jednorozec.pl lub faksem na numer +48 29 751 70 31 albo poprzez dostarczenie formularza do Sekretariatu urzędu (Jednorożec, ul. Odrodzenia 14) lub wypełnienie go na miejscu. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)