XML
93/2017
Zarządzenie Nr 93 /2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2017 r.

 
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
        Na podstawie art. 33 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 
§1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 29/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 marca 2015 r. (zmienionego Zarządzeniami: nr 103/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r., nr 28/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,  nr 49/2016 z dnia 1 lipca 2016 r., nr 55/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., nr 64/2016 z dnia                    29 sierpnia 2016 r., nr 72/2016 z 15 września 2016 r., nr 28/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,          nr 66/2017 z dnia 19 września 2017 r., nr 69/2017 z dnia 29 września 2017 r., nr 76/2017 z dnia 31 października 2017 r.), wprowadza się następujące zmiany:
 
§2.
 1. W rozdziale IV Ogólne zasady funkcjonowania i struktura organizacyjna Urzędu § 17 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Gminny Zespół Usług Komunalnych, który przy oznakowaniu spraw używa symbolu ZUK, w skład, którego wchodzą:
 1. kierownik Zespołu,
 2. stanowisko prac ds. egzekucji należności komunalnych i zasobów komunalnych,
 3. stanowisko pracy ds. rozliczeń opłat komunalnych,
 4. stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych,
 5. stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
 6. stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych, informatyki i infrastruktury,
 7. stanowiska pomocnicze i obsługi (stałe):
- konserwator wodociągu wiejskiego i oczyszczalni ścieków – 1 etat,
- konserwator wodociągu wiejskiego – 2 etaty, - mechanik samochodowy – 1 etat,
- kierowca autobusu – 1 etat,
- kierowca samochodu ciężarowego – 3 etaty,  
§ 3
W rozdziale VI Zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w § 26 w ust. 3 dodaje się pkt 49 o niniejszym brzmieniu:
„49) Realizacja zadań związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpraca z organem nadzorczym;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
 7. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.”
 
§ 4
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu
pt. „Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia
 
§ 5.
 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 2. Zobowiązuje się stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr oraz obsługi Rady Gminy do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu Gminy z Regulaminem.
 
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 
Wójt  Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 197.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-12-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-02 15:12
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 09:07