Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu zamieszcza wzór wniosku o wypłatę dotacji celowej na nagrodę specjalną dla nauczycieli  z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Wzór dotyczy placówek niepublicznych mających swoje siedziby na terenie gminy Jednorożec.
Zgodnie z art. 92d ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wniosek należy złożyć w terminie do 2 października 2023 r.
Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.

Wzór wniosku o nagrodę specjalną dla nauczycieli (do pobrania)

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-28
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-28 12:38:02
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-09-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-28
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego znak RGN.683.3.4.2023 z dnia 18 września 2023 r.  z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/1 o pow. 0,0010 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 121235 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-18
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-09-22 11:32:03
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-09-22
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-09-25
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz.pdf 77377 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-21 15:00:20
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-21
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Przebudowie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo Dąbrówka”, gm. Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie do pobrania ZIR.6220.3.2023 powiadomienie o zakończeniu postępowania.docx 17378 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-20 11:39:29
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-20
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20230914135500.pdf 97841 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-14 14:54:21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-14
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO z dnia 08.09.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Magnoliowej, ulicy Wrzosowej, ulicy Jaśminowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 08.09.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Jednorożec, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Magnoliowej, ulicy Wrzosowej, ulicy Jaśminowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 08.09.2023 roku.pdf 75703 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-13 14:42:17
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-13
Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż przesłane obwieszczenie Starosty Przasnyskiego nr RGN.683.28.2022 z dnia 4 września 2023 r. dotyczącego wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za  nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 – Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 205118 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-09-08 11:49:28
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-09-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 września 2023 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz.pdf 64571 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-06
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-06 14:23:39
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-06
Jednorożec, dnia 06.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 320305W Ulatowo Pogorzel – Ulatowo Słabogóra na terenie działki ewidencyjnej nr 118 położonej w obrębie Ulatowo Pogorzel oraz na terenie działek ewidencyjnych nr 42, 128 położonych w obrębie Ulatowo Słabogóra, gmina Jednorożec, w dniu 04.09.2023 r. Wójt Gminy Jednorożec wydał decyzję nr ZIR.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.
Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art.73 § 2 k.p.a.
Możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13, w godzinach 7:30 – 15:30.
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06.09.2023 r.
Wójt Gminy Jednorożec (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977-
wyciąg):
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia
się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775 - wyciąg): Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art.49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art.49 § 1 lub art.49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. § 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-06
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-06 11:13:29
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-06
16 sierpnia 2023 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-08-31
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-08-31 07:36:34
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-08-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wszcz.postępowania i wystąpienie do org.współdziałających ZIR.6220.3.2023.docx 21976 bajtów 4Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-08-14
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-08-14 15:01:56
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-08-14
Starosta Przasnyski zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co d zgromadzonych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec oznaczoną w rejestrze gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 145620 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-07-20
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-07-18 10:05:05
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-07-18
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 97143 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-07-14
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-07-14 11:50:08
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-07-14
Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-26
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-26 14:15:36
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-26
Starostawa Przasnyski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0002 Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 191/1 o pow. 0,0010 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 99567 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-26
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-06-26 14:08:54
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-06-26
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-06-26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu wymiennie trzech paliw - gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania ZIR.6220.2.2023.pdf 96439 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-21 09:16:17
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Harmonogram do pobrania harmonogram kontroli.pdf 821507 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-20 11:40:03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-20
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,15 w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11f ust. 3 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 09.06.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 09.06.2023 roku w ramach zadania „Budowa drogi gminnej, ulicy Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi: ulicą Warszawską i ulicą Piastowską”, wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 09.06.2023 roku.pdf 85923 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-16 08:51:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie do pobrania konkurs na dyrektora w olszewce 2023.docx 22326 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-15 09:24:06
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-06-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-15
 • Wójt Gminy Jednorożec w dniu 14 czerwca 2023 r. wydał decyzję znak: ZIR.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Podanie informacji do publicznej wiadomości Podanie do publicznej wiadomości ZIR.6220.1.2023.docx 20497 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 15:19:59
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wydanej decyzji ZIR.6220.1.2023.docx 15507 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 15:18:18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja do pobrania Decyzja ZIR.6220.1.2023.rtf 267718 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 15:16:16
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
1) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoba posiadająca co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, w tym osoba fizyczna lub opiekun prawny, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym )
3) osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 .
 
II. Forma zatrudnienia:
1. umowa zlecenie.
 
Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu osobiście lub pod nr telefonu 29 751-88-53.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 11:10:46
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna”   w gminie Jednorożec.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021 Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021.pdf 186760 bajtów 1
2. Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021. Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021.docx 28510 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-07
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-06-07 09:10:28
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-06-07
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego w sprawie powołania rzeczoznawcę majątkowego jako biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości położoną w ob. ewid. 0016 - Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec, ozn. w rejestrze ewid. gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20230529124608.pdf 94486 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-05-29
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-05-29 13:43:31
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-05-29
Urząd Gminy w Jednorożcu informuje, że dnia 11 czerwca 2023 r. odbędzie się zgromadzenie na stadionie gminnym w Jednorożcu w godzinach 12:00-24:00, organizatorem zgromadzenia jest „No1 eventy” Izabela Cendrowicz.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-05-29
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-05-29 10:41:17
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-05-29
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-05-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023 zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023.pdf 71594 bajtów 3
2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023.docx 17625 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-05-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-19 10:55:23
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-19
2023-05-11
o możliwości składania sprzeciwu przez strony postępowania w związku ze złożeniem przez Inwestora prośby o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna” w gminie Jednorożec.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie ZIR.6220.8.2021. obwieszczenie ZIR.6220.8.2021.docx 19198 bajtów 1
2. Obwieszczenie ZIR.6220.8.2021 Obwieszczenie ZIR.6220.8.2021.pdf 68499 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-11 15:20:33
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-11
GZO.421.1.2023
OGŁOSZENIE
 
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów w 2023 r.  (po pierwszej aktualizacji w kwietniu 2023 r.)
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji Statystyczna liczba uczniów
Przedszkola 10 266,81 zł 150
 
 
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2023-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-11 14:53:57
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-11

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO z dnia 05.05.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,15 w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 05.05.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Jednorożec, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,15 w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 05.05.2023 roku.pdf 80166 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-11 08:27:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-11

Zgodnie z art. 11f ust. 3 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2023 roku Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2023 roku.pdf 81682 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-03-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-15 15:04:07
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-03-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022 Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022.pdf 167991 bajtów 3
2. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022 Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022.odt 13033 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-08 12:34:21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.17.2022. obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.17.2022.docx 20505 bajtów 1
2. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022 obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022.pdf 79386 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-08 12:33:12
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.pdf 55245 bajtów 5
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.doc 39936 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-02 11:01:27
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.pdf 125464 bajtów 4
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.docx 20546 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-02 11:00:18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-02
2023-02-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Jednorożec o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i określenia zakresu raportu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”, na działce nr 172/4, obręb Ulatowo-Pogorzel, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022 Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.pdf 78059 bajtów 2
2. Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022. Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.docx 19534 bajtów 0
3. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022 Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.pdf 505342 bajtów 0
4. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.docx 37618 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-02-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-02-08 10:13:32
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-02-08
Wójt Gminy Jednorożec zgodnie z art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1899 z póź. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej Powierzchnia lokalu przeznaczonej do użytkowania Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Forma wynajmu Czynsz za wynajem lokalu użytkowego – miesięczny
 
Lokale użytkowe położone w budynku znajdującym się na działce nr: 266/3
w miejscowości Jednorożec
 

   KW OS1P/00020482/0
(nie obciążona hipoteką wolna od obciążeń i zobowiązań) Lokal na parterze  - łączna powierzchnia 15,78 m² oraz proporcjonalnie do powierzchni gabinetów w części przeznaczonej do wspólnego użytkowania:
- korytarz
- pomieszczenie socjalne
- łazienka dla personelu
- łazienka pacjentów
- łazienka dla niepełnosprawnych
 
Miejscowość: Jednorożec
ul. Odrodzenia 12
 06-323 Jednorożec,
Obręb geodezyjny:
Jednorożec 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Media: przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne,
internetowe.
 
Miejsca parkingowe.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodny z przeznaczeniem nieruchomości i terenu. 
Budynki – przeznaczone pod szpital i inne budynki opieki zdrowotnej. 
 
 
 
 
Wynajem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
 
Wysokość stawki czynszu będzie uzgadniana pomiędzy stronami.

Czynsz podlega waloryzacji  w każdym roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu ceny towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy od czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia zawarcia umowy na okres do 3 lat. Miesięczny czynsz za wynajem lokalu użytkowego podlega zapłacie przez wynajmującego nie później niż do dnia 10-go każdego miesiąca zgodnie z umową.
Najemca będzie ponosił wszelkie podatki z tytułu najmu, opłaty za media internet, telefon. Najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór i usuwanie odpadów niebezpiecznych z podmiotem uprawnionym do odbioru i usuwania odpadów niebezpiecznych.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 10.01.2023r. do dnia 31.01.2023r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Jednorożec, na stronie internetowej urzędu www.jednorozec.pl ,  http://www.bip.jednorozec.pl oraz opublikowano na stronie http://www.monitorurzedowy.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, pokój Nr 14, kontakt tel. 29 751 70 30.

Jednorożec, dnia 9 stycznia 2023r.                                                                                                                                                                                                            
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz lokali wykaz lokali.pdf 87671 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-01-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-10 14:57:40
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-01-10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-10
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023.pdf 0 bajtów 35
2. 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023. 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023.docx 0 bajtów 17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-01-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-10 09:42:51
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-10
Zarządzenie Nr 5/2023
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1327, z późn. zm.), oraz §8 pkt. 1 uchwały nr SOK.0007.60.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”, zarządzam co następuje:
 
 
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu i stronie internetowej www.jednorozec.pl
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.                                 
 
 
/-/ Wójt Gminy Jednorożec  


Więcej informacji oraz pliki do pobrania pod adresem:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-01-05
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-05 15:17:08
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-01-10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-05
GZO.421.1.2023
OGŁOSZENIE
 
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na dzień 01.01.2023 r.
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji Statystyczna liczba uczniów
Przedszkola 9 066,45 zł 150
 
 
Jednocześnie informuję, że dotacja dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest obecnie naliczana wg stawek roku 2022. Jej korekta nastąpi po otrzymaniu „metryczki oświatowej”.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2023-01-04
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-04 15:01:03
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-01-10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-04
Na podstawie art. 34 ust. 9 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Jednorożec informuje o przystąpieniu Gminy Jednorożec do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-01-03
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-03 09:04:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-03
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zw iązku z decyzją W o jew o d y M azow ieckiego Nr 7 4/SP EC /2021 znak: W l.1.747.2.2.2021.IK1 z dnia 12 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele na odcinkach w k m - 1+579 -1+619; 2+290 - 2+375; 5+925 - 6+330; 8+345 - 8+435; 9+720 - 10+269; 11+765 -1 2 + 0 4 2 ; 13+936 - 13+967;
18+183 -1 8 + 2 3 0 ; 19+370 - 19+425; 26+146 - 27+335; 28+090 - 29+625; 30+255 - 30+295; 30+621
- 30+892; 32+490 - 32+543; 35+000 - 35+069; 42+525 - 42+574; 44+115 - 44+143; 45+320 - 45+561;
46+000 - 46+070; 47+747 - 48+250; 49+386 - 49+450; 50+752 - 50+806; 52+635 - 52+660; 55+400
- 56+768" w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20221229074052.pdf 67151 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-12-29
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-29 07:39:42
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI Informacja o konsultacjach.pdf 45649 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-12-19 15:19:02
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf 78250 bajtów 1
2. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.16.2022.docx 20243 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-19 14:40:35
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2022-12-19
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.16.2022.docx 20243 bajtów 1
2. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf 78250 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-19 14:38:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Obwieszczenie farma fotowoltaiczna.pdf 57354 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-19 08:17:10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-19
2022-12-08
Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) w dniach 15 grudnia 2022 r. – 13 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec,  w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu pUPUL.docx 15558 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-08 12:19:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Informacja Wójta Gminy Jednorożec 2022.docx 439661 bajtów 17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-08 12:17:11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-08
Szanowni Mieszkańcy
Działając na podstawie § 3 uchwały nr SOK.0007.42.2022
Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jednorożec w sprawie nowego projektu Statutów Sołectw Gminy Jednorożec zawiadamiam, iż w dniach 01-14 grudnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów Sołectw z terenu Gminy Jednorożec.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii Mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw.
Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są Mieszkańcy danego Sołectwa.
Projekty statutów są udostępnione do publicznego wglądu w formie:
a) papierowej w Urzędzie Gminy – pokój nr 7;
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu (www.jednorozec.pl).
Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@jednorozec.pl w terminie
01-14 grudnia 2022 r na karcie konsultacyjnej formularza do składania uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie projektów statutów.

Karta w wersji papierowej dostępna jest w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jednorozec.pl

PROJEKT statutu sołectwa POBIERZ
KARTA KONSULTACYJNA FORMULARZA DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROJEKTÓW STATUTÓW POBIERZ
 
 Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-11-30
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-11-30 13:07:36
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2022-11-30
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-11-30

Wójt Gminy Jednorożec informuje, że Gmina Jednorożec przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
w terminie do 31.12.2022 r.
Osoby spełniające warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego, które są zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach w terminie do 31.12.2022 r., są proszone o składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) po cenie 2 000 zł brutto/tonę w terminie do dnia
7 grudnia 2022 r.
Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie
1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. w przypadku ponownego przystąpienia Gminy do ww. zakupu.
Z preferencyjnego zakupu węgla nie będzie mógł skorzystać członek gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe w ilości, co najmniej 1,5 tony po cenie niższej niż 2 000 zł w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
i co najmniej 3 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie zakupu od dnia
1 stycznia 2023 r.

 
W chwili obecnej przyjmowane są wnioski, które dotyczą zakupu preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) tylko i wyłącznie na zakup do dnia 31 grudnia 2022 r.  W przypadku ponownego przystąpienia Gminy do zakupu preferencyjnego paliwa stałego po 1 stycznia 2023 r. przyjmowane będą wnioski na kolejny zakup preferencyjny węgla w ilości 1,5 tony o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego należy składać:
 • w Urzędzie Gminy w Jednorożcu w godzinach pracy Urzędu – parter budynku –
  w Punkcie Obsługi Interesanta (
  numer telefonu do kontaktu: 29 751 70 54),
 • lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (edowód).
Wzór wniosku dostępny w formie papierowej w ww. punkcie oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Do ceny sprzedaży węgla nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – mieszkaniec odbiera węgiel we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności za węgiel oraz odbioru przez mieszkańca węgla z miejsca jego składowania podam w odrębnym komunikacie.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministra Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-przez-gminy
                                                                                             
Jednorożec, 30.11.2022 r.

Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-11-30
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-11-30 13:06:34
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-11-30
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.256.2022.MG z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. budowę linii telekomunikacyjnej pod dnej rzeki Kanał C (Dopływ spod Zaręb) na działce nr ewid. 21/3, obręb Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zawiadomienie.jpg 435534 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-11-22
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-11-22 11:35:13
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-11-22
Wójt Gminy Jednorożec informuje, że Gmina Jednorożec przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Dlatego też osoby spełniające warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego, które są zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, są proszone o niezwłoczne składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) po cenie 2 000 zł brutto/tonę.
Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie
1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.
Z preferencyjnego zakupu węgla nie będzie mógł skorzystać członek gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe w ilości, co najmniej 1,5 tony po cenie niższej niż 2 000 zł w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
i co najmniej 3 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie zakupu od dnia
1 stycznia 2023 r.

 
W chwili obecnej przyjmowane są wnioski, które dotyczą zakupu preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) tylko i wyłącznie na zakup do dnia 31 grudnia 2022 r. Po 1 stycznia 2023 r. przyjmowane będą wnioski na kolejny zakup preferencyjny węgla w ilości 1,5 tony.
 
Wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego do 31 grudnia 2022 r. należy składać:
 • w Urzędzie Gminy w Jednorożcu w godzinach pracy Urzędu – parter budynku –
  w Punkcie Obsługi Interesanta (
  numer telefonu do kontaktu: 29 751 70 54),
 • lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (edowód).
Wzór wniosku dostępny w formie papierowej w ww. punkcie oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Do ceny sprzedaży węgla nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – mieszkaniec odbiera węgiel we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności za węgiel oraz odbioru przez mieszkańca węgla z miejsca jego składowania podam w odrębnym komunikacie.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministra Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-przez-gminy
 
Jednorożec, 14.11.2022 r.Wniosek do pobrania (.klik)

Obowiązek informacyjny RODO – zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 
 
 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-11-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-11-15 09:17:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2022-11-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-11-15
„Budowa instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających ZIR.6220.17.2022 obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających ZIR.6220.17.2022.pdf 97682 bajtów 6
2. obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających ZIR.6220.17.2022. obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających ZIR.6220.17.2022.docx 17264 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-11-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-11-09 14:32:03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-11-09Gmina Jednorożec, dzięki licznym głosom poparcia wyrażonym przez mieszkańców w formie głosowania online (oddano 367 głosów, co stanowi 367% wymaganej liczby głosów) otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż masztu z rządowego programu “Pod Biało – Czerwoną”.
 
Nasza Gmina otrzymała środki na ten cel w postaci dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł z programu rządowego o nazwie „Pod Biało – Czerwoną”, na podstawie o umowę Nr BRI-I.3146.48.2022 zawartej w dniu 19.07.2022 roku z Wojewodą Mazowieckim.
 
Projekt ma na celu integrację lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
 
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Jednorożec za tak licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie naszego samorządu do programu rządowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-11-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-11-08 11:31:55
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2022-11-08
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-11-08
2022-11-04
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Jednorożec informuje o przystąpieniu gminy Jednorożec do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-11-04
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-11-04 11:30:59
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-11-04
GZO.4431.1.2022                                                 Jednorożec, 27 października 2022 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089), w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2022 r., według stanu na 30 września 2022 r., poniżej przedstawione są informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów.
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2022 r. obliczona na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi – 10 820,70 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia 70/100 złotych).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej wynosi – 145,33.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2022-10-27
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-27 13:24:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-27
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie o wszczęciu postępowanie ZIR.6220.17.2022 obwieszczenie o wszczęciu postępowanie ZIR.6220.17.2022.rtf 65386 bajtów 6
2. Wszczęcie postępowania ZIR.6220.17.2022 Wszczęcie postępowania ZIR.6220.17.2022.pdf 116478 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-10-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-18 14:47:59
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-18
2022-10-18
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 269/4 w obrębie Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie. obwieszczenie.docx 17133 bajtów 0
2. obwieszczenie ZIR.6220.13.2022 obwieszczenie ZIR.6220.13.2022.pdf 84132 bajtów 0
3. postanowienie. postanowienie.docx 19206 bajtów 0
4. postanowienie ZIR.6220.13.2022 postanowienie ZIR.6220.13.2022.pdf 163978 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-10-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-18 14:45:57
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-18
2022-10-18
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej  o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnej 169 w obrębie Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie o zawieszeniu ZIR.6220.6.2022. obwieszczenie o zawieszeniu ZIR.6220.6.2022.docx 17208 bajtów 1
2. obwieszczenie ZIR.6220.6.2022 obwieszczenie ZIR.6220.6.2022.pdf 85268 bajtów 0
3. postanowienie o zawieszeniu ZIR.6220.6.2022. postanowienie o zawieszeniu ZIR.6220.6.2022.docx 19319 bajtów 1
4. postanowienie ZIR.6220.6.2022 postanowienie ZIR.6220.6.2022.pdf 178848 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-10-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-18 14:44:22
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-18
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Poścień Zamion 2” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Poścień - działka nr 872/1 w gminie Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie ZIR.6220.18.2022.pdf 73981 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-10-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-18 13:54:16
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-18
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania (.pdf) 20221014100419.pdf 76228 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-10-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-14 11:04:27
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-14
polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 288, 289 w obrębie Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec”.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 2) obwieszczenie o wszczęciu. 2) obwieszczenie o wszczęciu.docx 20515 bajtów 1
2. 3) zawiadomienie o wszczęciu postępowania 3) zawiadomienie o wszczęciu postępowania.doc 41472 bajtów 1
3. Obwieszczenie o nałożeniu raportu BIp.docx 20796 bajtów 0
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących ZIR.6220.16.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących ZIR.6220.16.2022.pdf 131587 bajtów 0
5. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.docx 31784 bajtów 1
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.16.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.16.2022.pdf 78251 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-10-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-10-11 15:21:01
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-10-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 57226 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-10-11
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-10-11 10:28:11
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-10-11
Jednorożec, dn. 11.05.2021 r.
ZIR.603.2.2021
INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
 
W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz  z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk.
Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu
w poszczególnych umowach może udzielić p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl,
tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych
.
W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań informuję właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych
z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji
i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcom monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik:
 1. Dane siedliska przyrodniczego objętego pracami obserwacyjno-pomiarowymi.
 
Otrzymują:
 1. Nadleśnictwo Parciaki
 2. P. Marzena Wilga – Sołtys sołectwa Dynak
 3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu / BIP Urzędu Gminy
 4. a/a.
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-11 14:12:23
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-05-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2027-05-13
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 42
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 30
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 25
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 16
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-09-25
data dodania: 2023-09-21
data dodania: 2023-09-20
data dodania: 2023-09-14
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2023-09-27
data dodania: 2023-09-26
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 01 października 2023r. 20:39:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.