Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Jednorożec, dnia  27 września 2021 roku

ZIR.6220.8.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm. – zwanej dalej kpa), Wójt Gminy Jednorożec

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 118.05 KB
Wniosek Plik pdf 68.29 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2021-09-27
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-09-27 13:16
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-09-27 13:16
Jednorożec, dnia  29 czerwca 2021 roku
ZIR.6220.3.2021
 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) – dalej Kpa, oraz w związku z 74 ust.3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) – dalej ustawy ooś, Wójt Gminy Jednorożec

zawiadamia strony postepowania


o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km od 22+109 do km 27+500” w miejscowości Parciaki, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, w Referacie Zespołu Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@jednorozec.pl w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie publiczne uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Otrzymują:
 1. P. Bożena Krajewska – sołtys sołectwa Parciaki,
 2. P. Joanna Abramczyk – sołtys sołectwa Żelazna Prywatna,
 3. P. Kamila Orzoł – sołtys sołectwa Żelazna Rządowa,
 4. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu,
 5. a/a,
 6. z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Parciaki, sołectwa Żelazna Prywatna oraz sołectwa Żelazna Rządowa (za pośrednictwem sołtysa), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
 
 
 
Wywieszono w dniu……………………….………
Zdjęto w dniu…………………………………..…....
 
 
 
Sporządziła/wykonała:
Natalia Tworkowska
Tel. (29) 751-70-39
 
 
Sprawdziła:
Kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju
Magdalena Bakuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2021-06-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-06-29 08:06
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-10-13 14:40
Jednorożec, dnia  29 czerwca 2021 roku
ZIR.6220.6.2021
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm. – zwanej dalej kpa), Wójt Gminy Jednorożec
zawiadamia
że na wniosek Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna 29 lok. 222A, 40-956 Katowice /data wpływu do tut. Urzędu 14 czerwca 2021 r./, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ewid.: 1186, obręb Jednorożec, położonej w miejscowości Jednorożec w gminie Jednorożec.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś przedmiotowy wniosek wraz z szczegółowymi informacjami o projektowanej inwestycji zostanie przesłany do organów opiniujących w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W oparciu o art. 8 oraz art. 21 ust. 1 ustawy ooś, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został umieszczony w publicznie dostępnym zakresie danych o środowisku na stronie internetowej: www.bip.jednorozec.pl.
Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania – wynikających z art. 10 Kpa – do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag i wniosków 
w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec (pok. Nr 12), tel. (29) 751 70 39, w godz. od 7:30 do 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a.
Stosując art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W oparciu o art. 74 ust. 3a ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
/-/ ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Jednorożec
mgr Lilla Zabielska
 
 
Otrzymują:
 1. P. Renata Koper – sołtys wsi Jednorożec,
 2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu,
 3. a/a,
 4. z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jednorożec (za pośrednictwem sołtysa), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
 
Wywieszono w dniu……29.06.2021…………………
Zdjęto w dniu……14.07.2021…………………………....
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2021-06-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-06-29 15:09
Jednorożec, dnia  25 maja 2021 roku
ZIR.6220.4.2021
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. – zwanej dalej kpa), Wójt Gminy Jednorożec
zawiadamia
że na wniosek Starosty Przasnyskiego /data wpływu do tut. Urzędu 14 maja 2021 r./, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w km od 14+371 do km 21+937” w miejscowości Małowidz i Połoń (4 436,00 mb) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 – obręb Połoń,  działkach o numerach 487 i 277– obręb Małowidz, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie oraz w miejscowości Przysowy i Brzeski Kołaki (3 130,00 mb), na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym nr 2184 i 165/3 – obręb Brzeski Kołaki oraz działce numer 165 – obręb Przysowy, gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś przedmiotowy wniosek wraz z szczegółowymi informacjami o projektowanej inwestycji zostanie przesłany do organów opiniujących
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W oparciu o art. 8 oraz art. 21 ust. 1 ustawy ooś, wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został umieszczony
w publicznie dostępnym zakresie danych o środowisku na stronie internetowej: www.bip.jednorozec.pl.
Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania – wynikających
z art. 10 Kpa – do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag
i wniosków  w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec (pok. Nr 12), tel. (29) 751 70 39, w godz. od 7:30 do 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a.
Stosując art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W oparciu o art. 74 ust. 3a ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Urząd Miasta i Gminy Chorzele,
 2. P. Janusz Rapacki –  sołtys sołectwa Brzeski Kołaki,
 3. P. Elżbieta Siedlecka – sołtys sołectwa Przysowy,
 4. P. Adam Białczak – sołtys sołectwa Małowidz,
 5. P. Józef Deptuła– sołtys sołectwa Połoń,
 6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu,
 7. a/a,
 8. z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Jednorożcu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzeski Kołaki, sołectwa Przysowy, sołectwa Małowidz, sołectwa Połoń (za pośrednictwem sołtysa), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu………………………
Zdjęto w dniu………………………………....
 
 
 
 
Sporządziła:
Natalia Tworkowska
Tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2021-05-26
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-05-26 13:25
Jednorożec, dnia  25 maja 2021 roku
ZIR.6220.3.2021
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej kpa), Wójt Gminy Jednorożec
zawiadamia
że na wniosek Starosty Powiatu Przasnyskiego – Pana Krzysztofa Bieńkowskiego /data wpływu do tut. Urzędu 12 maja 2021 r./, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km od 22+109 do km 27+500” w miejscowości Parciaki, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś przedmiotowy wniosek wraz z szczegółowymi informacjami o projektowanej inwestycji zostanie przesłany do organów opiniujących
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W oparciu o art. 8 oraz art. 21 ust. 1 ustawy ooś, wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został umieszczony
w publicznie dostępnym zakresie danych o środowisku na stronie internetowej: www.bip.jednorozec.pl.
Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania – wynikających
z art. 10 Kpa – do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag
i wniosków  w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec (pok. Nr 12), tel. (29) 751 70 39, w godz. od 7:30 do 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a.
Stosując art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W oparciu o art. 74 ust. 3a ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. P. Bożena Krajewska – sołtys sołectwa Parciaki,
 2. P. Joanna Abramczyk – sołtys sołectwa Żelazna Prywatna,
 3. P. Kamila Orzoł – sołtys sołectwa Żelazna Rządowa,
 4. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu,
 5. a/a,
 6. z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Jednorożcu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Parciaki, sołectwa Żelazna Prywatna oraz sołectwa Żelazna Rządowa (za pośrednictwem sołtysa), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu………………………
Zdjęto w dniu………………………………....
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Natalia Tworkowska
(29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2021-05-25
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-05-26 13:26

Załączniki:

Decyzja Plik doc 25.18 KB
Decyzja .pdf Plik pdf 206.71 KB
Obwieszenie o wszczęciu postępowania Plik pdf 134.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2020-09-25
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-09-25 12:54
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-04-22 15:09

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 92.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2020-08-18
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-08-18 15:00
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-08-18 15:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2020-01-17
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-01-17 15:20
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-09-24 15:15

Załączniki:

Wniosek Plik pdf 68.70 KB
Zawiadomienie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2020-01-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-01-16 10:57
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-01-17 10:59
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-11-20
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2019-11-21 08:53
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-07-08 09:50

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 85.97 KB
Załącznik Plik pdf 1.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2019-09-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-09-16 10:45
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-09-16 10:50
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-08-22
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-08-23 08:13
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-08-23 08:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2019-04-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-04-02 14:14
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-04-02 14:17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2018-08-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-08-28 08:52
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-08-29 08:55

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 2.33 MB
Obwieszczenie Plik pdf 268.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2018-05-14
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-05-14 09:43
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-05-14 09:53
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2016-11-10
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-14 15:38
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-02-02 16:16

Załączniki:

O_RDOS_15.07 Plik pdf 358.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2016-07-15
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-07-15 15:07
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-07-15 15:08

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości zapoznania się z projektem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (WPGO 2016) wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami oraz możliwości wnoszenia uwag i wniosków.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-12-07
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-07 14:52
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-07 14:58

Załączniki:

O_RDOS_05.08 Plik pdf 76.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-08-05
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-08-05 10:58
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-08-05 11:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2021-10-20
data dodania: 2021-10-15
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 21 października 2021r. 01:05:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.