Aktualności

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.


KLIK
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-23
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-11-23 12:48:46
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2021-11-23
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-11-23
Jednorożec, dn. 16.11.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Jednorożec

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.
 z 2021 r., poz. 1275) Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z obrębów ewidencyjnych JEDNOROŻEC, ULATOWO-SŁABOGÓRA, LIPA, OBÓRKI, NAKIEŁ oraz BUDY RZĄDOWE i PRZYSIEKI w terminie od dnia 16 listopada
2021 r.
 do dnia 16 grudnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, Referat Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 – 1530.

Jednocześnie Wójt Gminy Jednorożec informuje, że:

1.    w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

2.    dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 01.09.2021 r.,

3.    wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego,

4.      poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,

5.      nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),

6.      obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

 

Wywieszono dnia………………….                                                       
Zdjęto dnia………………………..
Sporządziła:

Natalia Tworkowska (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-11-16 15:07:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-11-16
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłuczyn ze stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody w miejscowości Małowidz, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego, na terenie działki nr ew. 471/5, obręb Małowidz, gmina Jednorożec, powiat przasnyski
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja 20211108130939.pdf 39081 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-11-08 13:06:38
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-11-08
GZO.4431.1.2021                                                 Jednorożec, 29 października 2021 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2021 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2020 r., według stanu na 30 września 2020 r., poniżej przedstawione są informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów.
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2021 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30 września     2021 r. wynosi – 7 606,12 (słownie: siedem tysięcy sześćset sześć złotych 12/100 złotych).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych      z Systemu Informacji Oświatowej wynosi – 140,34.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2021-10-29
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-10-29 12:01:51
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-10-29
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-10-29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodna, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z usytuowanej dz. nr ew. 1494/1 obr Jednorożec oczyszczalni ścieków , istniejącym wylotem do urządzenia wodnego - kanału  R-25 i dalej do rzeki Orzyc.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zaw.pdf 195729 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-10-15
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-10-27 09:39:29
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-10-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wszczęciu_gminy_tablica.pdf 139296 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-10-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-10-12 10:05:49
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-10-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-11-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Informacja o wszczeciu postepowania.pdf 307911 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2021-10-05
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-10-05 11:20:33
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-10-05
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 747.2.2.2020 Zawiadomienie o wyd. decyzja_TABLICA.pdf 150534 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-08-31
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-09-06 09:01:03
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-09-20
Jednorożec, dnia 05.08.2021 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jednorożec
o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.735) – dalej K.p.a
 
zawiadamiam
 
że dnia 05.08.2021 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRS4413B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki ewidencyjnej nr 262/3, położonej w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec. Postanowienie zostało zawieszone do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce
w związku ze skargą wniesioną przez mieszkańca wsi Małowidz.
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach z art.10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym do składania wniosków dowodowych.
 
Możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w celu ewentualnego wniesienia uwag i wniosków istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13, w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.07.2021 r.
 
 
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r .poz.741. - wyciąg)
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się
w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 -wyciąg)
Art.49.§ 1.Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
 
                                                                                               Wójt Gminy Jednorożec
Zamieszczono w BIP                                                            (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
dnia 05.08.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-08-05
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-08-05 10:36:09
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-08-05
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  języka polskiego,
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w terminie 15 dni od ukazania się ogłoszenia:
 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu - www.jednorozec.pl,
 2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu - http://bip.jednorozec.pl/,
 3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu - gzojednorozec.nbip.pl,
na adres: Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu”.
 
4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
Na żądanie organu prowadzącego – Gminy Jednorożec, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU
 
Zgodnie z art, 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email iod@jednorozec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne i jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora szkoły to dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku, gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawę zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-07-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-07-13 13:22:16
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-07-13
Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.735) – dalej K.p.a
 
zawiadamiam
 
że dnia 13.07.2021 r. zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRS4413B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki ewidencyjnej nr 262/3, położonej w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec.
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach z art.10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym do składania wniosków dowodowych.
 
Możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w celu ewentualnego wniesienia uwag i wniosków istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13,
w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.07.2021 r.
 
 
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r .poz.741. - wyciąg)
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się
w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 -wyciąg)
Art.49.§ 1.Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zamieszczono w BIP                                                                Wójt Gminy Jednorożec
dnia 13.07.2021 r.                                                                (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie.pdf 82021 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-07-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-07-13 09:56:21
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-07-13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-07-13
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Wójt Gminy Jednorożec
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  języka polskiego,
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w terminie 15 dni od ukazania się ogłoszenia:
 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu - www.jednorozec.pl,
 2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu - http://bip.jednorozec.pl/,
 3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu - gzojednorozec.nbip.pl,
na adres: Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu”.
 
4. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
 
Na żądanie organu prowadzącego – Gminy Jednorożec, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU
 
Zgodnie z art, 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email iod@jednorozec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne i jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora szkoły to dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku, gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawę zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-06-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-06-15 13:00:35
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-06-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia 20210611110428.pdf 109547 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-06-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-06-14 11:53:23
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-06-14
Jednorożec, dn. 24.05.2021 r.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w wykonaniu Uchwały Nr SOK.0007.38.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel
 
Zawiadamiam
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.06.2021 r. do 25.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w pok. nr 13. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec;
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@jednorozec.pl;
 • w formie ustnej do protokołu Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2021 r.


WÓT GMINY JEDNOROŻEC
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-25 08:40:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-05-25
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszcze_1.pdf 193164 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-17
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-17 14:52:05
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-05-17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-05-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-14 13:47:13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-05-14
Jednorożec, dn. 11.05.2021 r.
ZIR.603.2.2021
INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
 
W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz  z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk.
Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu
w poszczególnych umowach może udzielić p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl,
tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych
.
W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań informuję właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych
z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji
i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcom monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik:
 1. Dane siedliska przyrodniczego objętego pracami obserwacyjno-pomiarowymi.
 
Otrzymują:
 1. Nadleśnictwo Parciaki
 2. P. Marzena Wilga – Sołtys sołectwa Dynak
 3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu / BIP Urzędu Gminy
 4. a/a.
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-11 14:12:23
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-05-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2027-05-13
Gmina Jednorożec zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029), ogłasza pierwszą aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2021r., dokonaną na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz zaktualizowaną statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jednorożec, ustaloną na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy. 
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli – 8 380,62 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jednorożec, ustalona na podstawie danych SIO wg. stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi 139.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2021-04-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-04-15 08:50:06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-04-15
Starosta Przasnyski
zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kpa, w związku z art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.) z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 roku prawa własności nieruchomości stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki: • nr 196/4 o pow. 0,0672 ha położonej w obrębie 0011 Małowidz, w gminie Jednorożec; • nr 144 o pow. 6,1978 ha położonej w obrębie 0004 Jednorożec, w gminie Jednorożec; • nr 222 o pow. 1,0485 ha położonej w obrębie 0004 Jednorożec, w gminie Jednorożec; • nr 224 o pow. 7,7870 ha położonej w obrębie 0004 Jednorożec, w gminie Jednorożec, dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta nr OSI P/00009267/4.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia 20210409064204.pdf 103007 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-04-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-04-09 14:30:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-04-09
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie nr WA.ZUZ.2.4210.8.2021.RA z dnia 23.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci muld trawiastych chłonno-retencyjnych, wzdłuż przebudowanej drogi gminnej ul. Hallera w msc. Jednorożec, na terenie działek nr w. 297/1, 257/9, 256/8, 257/13, 200/11, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyskiWytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-04-07
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-04-07 14:01:04
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-04-07
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) - dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20210330113803.pdf 445080 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-03-22
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-03-30 12:44:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-04-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20210330113755.pdf 45610 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-03-30
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-03-30 12:41:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-03-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja 20210318081954.pdf 40002 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-03-17
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-03-18 08:43:10
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-03-18
2021-03-11
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia  o wydani decyzji udzielajacej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnporawnych na  wykonanie urzadzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynace przepustów oraz na usługę wodną w ramach zadania:. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka -Chorzele.Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-03-11
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-03-11 11:36:40
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-03-11Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-03-09
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-03-09 15:04:06
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-03-09
2021-03-08
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszewka-Parciaki"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja .pdf ZIR.6220.13.2020.pdf 678824 bajtów 0
2. Decyzja ZIR.6220.12.2020. Decyzja ZIR.6220.12.2020.docx 34908 bajtów 0
3. ZIR.6220.12.2020 ZIR.6220.12.2020.pdf 698433 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-03-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-03-08 15:33:31
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-03-08
2021-03-08
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnychJednorożec -Drążdżewo Nowe"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja Decyzja ZIR.6220.13.2020.docx 35124 bajtów 1
2. Decyzja ZIR.6220.13.2020. Decyzja ZIR.6220.13.2020.docx 35124 bajtów 0
3. ZIR.6220.13.2020 ZIR.6220.13.2020.pdf 678824 bajtów 1Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-03-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-03-08 15:31:32
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-03-08
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnporawnych na usługę wodną w ramach zadania:. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka -Chorzele.Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-02-26
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-03-01 08:45:54
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-03-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rb-27S 2020 r Rb-27S 2020 r.pdf 790489 bajtów 5
2. RB-28S 2020 r RB-28S 2020 r.pdf 1304394 bajtów 3
3. Rb-NDS 2020 r Rb-NDS 2020 r.pdf 165548 bajtów 5
4. Rb-Z 2020 r Rb-Z 2020 r.pdf 108848 bajtów 5
5. WPF WPF.pdf 1176644 bajtów 5
6. zaproszenie