Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci 2 szt. tablic informacyjnych wraz konstrukcją wsporczą i dostawą tablic do siedziby zamawiającego w ramach realizacji projektu RPO/2340/08/4.1 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec”

ZMIANY:
2010-10-29 12:31:42: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2010-10-18 13:53:08: Dodano plik PROJEKT TABLIC.doc
Więcej >>>
2010-10-18 13:44:34: Dodano plik OGŁOSZENIE.doc
2010-10-18 13:37:40: utworzono dokument

Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci 2 szt. tablic informacyjnych wraz konstrukcją wsporczą i dostawą tablic do siedziby zamawiającego w ramach realizacji projektu RPO/2340/08/4.1 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec”
 


 

 
 
 
 
 


 

Jednorożec, dnia 18.10.2010r.  
 
 
Zamawiający :  GMINA JEDNOROŻEC
adres siedziby:   ul. Odrodzenia 14
                           06-323 Jednorożec
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
o  zamiarze udzielenia  zamówienia  o wartości szacunkowej poniżej  14 000 euro, do których - zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) -  nie stosuje się przepisów tej ustawy.
Przedmiot zamówienia:
Wykonania materiałów promocyjnych dla Projektu RPO/2340/08/4.1
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w postaci 2 szt. tablic informacyjnych wraz konstrukcją wsporczą i dostawą tablic do siedziby Zamawiającego.
Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia
(1)  tablica informacyjna - 2 szt. o wymiarach 150cm x 200 cm i treści zgodnej z projektem Nr1.
 
(2) konstrukcja wsporcza ze słupków stalowych ocynkowanych. Wysokość konstrukcji wsporczej – min.2,50m od poziomu terenu do dolnej krawędzi tablicy. Konstrukcja wsporcza powinna zapewniać stabilność tablic informacyjnych do końca 2011r.
(3) tablice muszą być wykonane z materiałów trwałych, odblaskowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Wymaga się wysokiego poziomu estetycznego tablic i zapewnienia czytelności informacji przez okresy podane wyżej.
(4) Treść tablicy informacyjnej może być zmienna w okresie realizacji projektu w części dotyczącej informacji finansowych (% wartość dotacji z EFRR) w okresie realizacji projektu. Wymaga się wykonania tablicy w sposób umożliwiający aktualizację danych. (naklejanie foli lub inna estetyczna technika aktualizacji informacji). Przewiduje się 2-krotną aktualizację treści tablicy, co należy uwzględnić przy wycenie usługi.
(5) Termin realizacji zamówienia:
  dostawa tablic informacyjnych w terminie do  15.11.2010 r. – termin nieprzekraczalny.
(6) Tło tablic – białe. Logotyp i napis "dla rozwoju Mazowsza" powinien zajmować                      minimum 25% powierzchni tablicy .
       Czcionka Arial – kolor czarny .
Logotyp i napis w kolorach jak w projekcie
(7) Logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zawiera          3 znaki w określonym układzie i porządku, którego nie należy zmieniać. szczegółowe wymagania w odniesieniu do poszczególnych znaków znajdują się na stronie www.mazowia.eu
     Zabronione jest :
    pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej
    stosowanie innych kolorów i czcionek niż wskazane w księdze identyfikacji wizualnej NSS na lata 2007-2013 w odniesieniu do poszczególnych znaków
    umieszczanie znaków bądź tekstu na agresywnym wielobarwnym tle
    zniekształcanie proporcji poprzez ściąganie, rozciąganie
    zmiana proporcji elementów znaków
    używanie skrótów UE, SFRR; NSS, RPO WM
     
4. CPV - Nazwa/kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

CPV   79342200-5
 Usługi w zakresie promocji

 
5. Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
 
Wójt Gminy Jednorożec zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej (na załączonym druku) w formie pisemnej w terminie do dnia 25 października 2010r.  do godz. 10:00.
Miejsce złożenia oferty:
Urząd Gminy w Jednorożcu
ul Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec (sekretariat pok. Nr 8)
 
Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o kryterium najniższej ceny.
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1. Projekt tablicy informacyjnej i pamiątkowej
2. Formularz oferty cenowej
3.Projekt umowy
Data składania ofert:
2010-10-25 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłBakuła Magdalena 2010-10-18 08:00:00
PublikującyMagdalena Bakuła 2010-10-18 13:37:40
Modyfikował(a) Magdalena Bakuła 2010-10-29 12:31:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.73 MBPlik doc
2. Projekt tablicy informacyjnej 1.69 MBPlik doc
3. Zaproszenie o wyborze oferty 134.14 KbPlik pdf

Rejestr zmian