Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Informacja Wójta z działalności za 2004 rok

INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD l STYCZNIA 2004 DO 15 GRUDNIA 2004 R.

1. Remonty:

1)  Kontynuowana jest  termomodernizacja  budynku   Szkoły  Podstawowej   w   Żelaznej Rządowej.

Zadanie polegało na wykonaniu robót pokryciowych ociepleniowych (588,47 m2), dociepleniu ścian budynku (723,81 m2) i fundamentowych (194,81 m2). Ogólny koszt inwestycji wyniósł 227.370,60 zł, z tego:

-    pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW w Warszawie - 108.000,00 zł

-    środki własne - 119.370,60 zł

2) Kontynuowana jest termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej. Zadanie polegało na dociepleniu ścian budynku (514,93 m2), wymianie stolarki okiennej (40 szt.) i drzwiowej (2 szt). Ogólny koszt inwestycji wyniósł 141.890,64 zł, z tego:

-    pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW w Warszawie - 93.000,00 zł

-    środki własne - 48.890,64 zł

3)  Zrealizowano  terniomodemizację  budynku  Szkoły  Podstawowej   w   Lipie.   Zadanie polegało na dociepleniu ścian budynku (737,281 m2), dociepleniu stropodachu (395,604 m2), wymianie stolarki okiennej (59 szt.) i drzwiowej (4 szt.). Ogólny koszt inwestycji wyniósł 399.719,61 zł, z tego:

pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW w Warszawie - 237.000,00 zł (wniosek

przed posiedzeniem Zarządu WFOŚiGW)

-    środki własne - 162.719,61 zł

4) Na podstawie kontraktu z dnia 29 czerwca 2004 roku, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich wykonano:

a)  „Remont świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Jednorożcu". Zadanie polegało na remoncie tarasu, dociepleniu ścian stołówki, remoncie stołówki. Ogólny koszt zadania wyniósł 206.998,44 zł, z tego:

-    dotacj a z Banku Światowego - 74.515,00 zł

-    środki własne - 132.483,44 zł

b)  „Wyposażenie świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Jednorożcu". Zadanie polegało na wyposażeniu w krzesła (120 szt.), stoły świetlicowe (30 szt.), zestawów gier świetlicowych (szachy, warcaby, scrable) (10 szt.). Ogólny koszt zadania wyniósł 12.873,44 zł, z tego: dotacja z Banku Światowego - 5.406,00 zł

-    środki własne - 7.467,44 zł

5) Na podstawie kontraktu z dnia 15 listopada 2004 roku, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich rozpoczęto realizację zadania pn.: „Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce". Ogólny koszt zadania wynosi 47.215,27 zł, z tego:

-    dotacja z Banku Światowego - 18.880,00 zł

-    środki własne - 28.335,27 zł

6) Zakończono modernizację Szkoły Podstawowej w Drążdżewie Nowym;

7) Wykonano remont pracowni komputerowej i gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej w Olszewce;

8) Wyremontowano      pomieszczenie      pracowni      zpt      w      Szkole      Podstawowej w Parciakach;

9) Wykonano modernizację w budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Pogorzeli (za wyjątkiem montażu balustrad);

2. W zakresie dróg:

1) Naprawa i modernizacja dróg gminnych poprzez:

-    nawiezienie pospółką żwirową w Jednorożcu, Parciakach, Żelaznej Rządowej, Ulatowo Dąbrówce, Budach Rządowych, Drążdżewie Nowym, na ogólną kwotę 42.058,83 zł o łącznej długości 3.727,00 mb;

-    potrójne powierzchniowe utrwalenie w msc. Kobylaki Wólka, Kobylaki Korysze, Kobylaki Konopki, Parciaki, Połoń, na ogólną kwotę 137.682,90 zł o łącznej długości 2.576,00 mb.

2) Naprawa dróg transportu rolnego w msc. Budy Rządowe, Jednorożec, na ogólną kwotę 33.637,86 zł o łącznej długości 1.528,00 mb.

Naprawa dróg transportu rolnego w miejscowościach Jednorożec i Stegna (użytki zielone) oraz drogi gminnej w Żelaznej Rządowej odbywała się przy społecznom udziale mieszkańców tych miejscowości.

3. Wodociągi

1) W ramach przedakcesyjnego programu SAPARD wykonano inwestycję pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Olszewka, Gątarka Parciaki i Żelazna Rządowa. Zadanie polegało na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 17.390 mb, 45 szt. przyłączy o łącznej długości 2.369 mb. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 791.509,13 zł, z tego:

-    dotacja z ARiMR - 526.664,92 zł;

-    pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW w Warszawie - 225.000,00 zł

-    środki własne - 39.844,21 zł

2)  Zrealizowano inwestycję pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami zagrodowymi dla kolonii Olszewka - Poścień". Zadanie polegało na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 2.126 mb, 6 szt. przyłączy o łącznej długości 801 mb. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 112.511,60 zł, z tego:

-    pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW w Warszawie - 83.000,00 zł

-    środki własne - 29.511,60 zł

4.W zakresie gospodarki odpadami

1) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę, która od l stycznia 2005 roku będzie świadczyła usługi w zakresie opróżniania pojemników i kontenerów z odpadów stałych. Koszt opróżnienia l pojemnika MGB-120 wynosi 2,97 zł brutto, a kontenera KP-7 - 97,89 zł brutto;

2) podpisano 1354 umowy na wywóz odpadów stałych;

3) na terenie całej gminy opróżniono 3262 pojemników 120 l na odpady stałe;

5. W zakresie ochrony środowiska:

1) dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

2) wydano 6 postanowień opiniujących programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

3) wydano ł postanowienie opiniujące wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów;

4) wydano 2 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy dla MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki oraz dla Serwisu Usługowego „Błysk" z Makowa Mazowieckiego;

6. Inne:

1) Opracowano Plan Rozwoju Lokalnego gminy Jednorożec - dokument niezbędny aby pozyskać środki z programu ZPORR;

2)  Opracowano Studia Wykonalności na zadania planowane do finansowania z programu ZPORR (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, wodociąg Kobylaki) - kwota 29.280,00 zł brutto;

3) W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami":

4)

-    zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio osobowy Ford Transit) - ogólny koszt 108.900,00 zł brutto, z tego dotacja z PFRON - 75.000,00 zł; zagwarantowano środki finansowe na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - dotacja w wysokości 65% łącznej wartości zadania ale nie więcej niż 34.706,75 zł;

Trwa karosacja samochodu strażackiego dla potrzeb OSP Olszewka;

 

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami

1. Przejęto na rzecz Gminy nieodpłatnie ponad 3 ha gruntów, w tym:

1) drogę o pow. 0,13 ha w Jednorożcu (za przedszkolem) - od mieszkańca Jednorożca,

2) grunty o pow. 2,60 ha (orne) w Drążdżewie Nowym - od Skarbu Państwa,

3) grunty o pow. 35 ara pod drogę łączącą ul. Warszawską z ul. Piastowską w Stegnach - od kilku mieszkańców gminy.

W trakcie załatwiania jest wniosek Gminy - również w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów o pow. 1,03 ha w Jednorożcu (za cmentarzem) na cele rekreacyjno-sportowe - od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

2. W drodze przetargu wydzierżawiono nieruchomość przy cmentarzu w Jednorożcu z przeznaczeniem pod usługi nieuciążliwe.

Ogłoszone 3 przetargi, które z braku chętnych nie odbyły się:

1) na sprzedaż placu i budynku szkolnego w Nakle,

2) na wydzierżawienie gruntów i lokalu w budynku biblioteki w Parciakach oraz

3) ogrodu „nauczycielskiego” w Jednorożcu.

Łącznie z tytułu obrotu nieruchomościami w 2004 r. do budżetu gminy wpłynęło - 77.021,54 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży gruntów po PGR w Drążdżewie - 23.890,08 zł,

- dzierżaw gruntów - 53.131,46 zł.

3. Finalizowane są działania na rzecz uporządkowania - brakującej od lat - dokumentacji dotyczącej praw własności placówek szkół i przedszkoli. Uregulowano sprawę inwentaryzacji budynków szkół i przedszkoli oraz złożono do Sądu pełną dokumentację w sprawie założenia ksiąg wieczystych. Sprawa niezbędna, choć kosztowna! Posiadanie ksiąg wieczystych jest konieczne by dyrektorzy szkół i przedszkoli mogli w sposób zgodny z prawem korzystać z ww. nieruchomości w ramach trwałego zarządu.

4. Prowadzone są prace na rzecz komunalizacji dróg gminnych. W odniesieniu do części dróg wystąpiono do Wojewody z wnioskiem o ich komunalizację, w stosunku do pozostałych gromadzona jest wymagana dokumentacja i prowadzone prace geodezyjne.

W zakresie rolnictwa:

1. Wraz z przejęciem z powiatu do gminy zadań dotyczących nadzoru nad konserwacją urządzeń melioracji wodnych podjęto działania związane z nałożeniem w drodze decyzji administracyjnych i egzekucją obowiązków (wysłano 124 upomnień) wynikających z ustawy Prawo wodne w stosunku do rolników nie wykonujących zadań w tym zakresie.

Jednocześnie, by wspomóc rolników w realizacji ww. zadań, odmulono 28.5 km rowów melioracyjnych (zatrudniono w tym celu kilku pracowników w ramach robót publicznych). Ponadto rolnicy mieli możliwość wypożyczenia z Urzędu Gminy koparko-odmularki (tylko po kosztach eksploatacyjnych sprzętu).

W zakresie melioracji wykonano także 2 mostki w Kobylakach Koryszach i Konopkach.

2. Zgromadzono dokumentację na budowę gnojowników dla 109 rolników i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Realizacja gnojowników jest przewidywana w latach 2005-07.

3. Uregulowano sprawę padłych zwierząt z gospodarstw rolnych - budżet gminy przejął ciężar odpłatności z tego tyt. na rzecz Spółki „Elkur” z Nowego Krasnosielca (321 zł m-cznie). Z wstępnych uzgodnień ze Spółką „Elkur” wynika, że również w 2005 r. gmina zawrze umowę z „Elkurem” - na pewno za wyższą odpłatnością, gdyż w czasie obowiązywania umowy liczba padłych zwierząt z terenu gminy odwożonych do „Elkuru” wzrosła 2-3 krotnie.

Trochę o wpływach do budżetu w 2004 r.:

1) z podatku od nieruchomości wyniosły - 469 tys. zł (w porównaniu do 2003 r.- wzrosły o 90,3 tyś. zł);

2) z podatku rolnego wyniosły 159,4 tys. zł (w porównaniu do 2003 r.- wzrosły o 1.100 zł);

3) z podatku leśnego wyniosły 156,6 tys. zł (w porównaniu do 2003 r.- spadły o 4,3 tyś. zł);

4) z podatku od środków transportowych wyniosły 16,6 tys. zł (spadły o 2 tys. zł)

6) z opłaty skarbowej - wpływy wyniosły 2.7 tys. zł.

W 2004 r. wydano 34 zarządzenia Wójta Gminy. Do najważniejszych z nich należą zarządzenia:

1. porządkujące lub uszczelniające sprawy gospodarowania wydatkami z budżetu gminy dotyczące:

- zamówień publicznych, dokonywania zakupów materiałowych i usług w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych,

- gospodarki materiałowej, w tym paliwowej oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

- norm zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,

- Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy (wyposażenie łazienek w mydło i ręczniki zastąpiło dotychczasową formę zaopatrzenia pracowników w te artykuły).

Druga grupa zarządzeń to zarządzenia normujące obrót nieruchomościami, w tym dotyczące powołania i funkcjonowania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości gminnych,

Wydano zarządzenie dotyczące ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy oraz sporządzono analizę stanu prowadzonych w Urzędzie Gminy rejestrów zawierających dane osobowe, poddano je aktualizacji oraz zgłoszono 7 zbiorów danych osobowych do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Wydano także zarządzenie powołujące do działania Zespół do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 r. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować członkom Zespołu za pracę w Zespole ( pracownikom Zespołu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy, a także radnym - Panom Eugeniuszowi Abramczykowi i Sławomirowi Gadomskiemu oraz sołtysowi wsi Jednorożec - Panu Jerzemu Opalachowi).

Ponadto od miesiąca października 2004 r. trwają starania w Narodowym Funduszu Zdrowia o utrzymanie w Jednorożcu drugiego gabinetu stomatologicznego (po Pani Garbacz - tj. od momentu złożenia przez nią wymówienia lokalu). Zabiegi na rzecz pozyskania nowego stomatologa w krajowej prasie medycznej nie przyniosły rezultatu. Jest nadzieja, że gabinet będzie utrzymany, z tym, że może to nastąpić nie z samym początkiem roku - termin zależy od zakończenia formalności „rejestracyjnych w Narodowym Funduszu” stomatologa, który ubiega się o świadczenie usług stomatologicznych w tym gabinecie.

Sprawy dot. bieżących spraw oświaty przedstawi Pan Marek Walędziak - odpowiedzialny za sprawy oświaty, kultury i sportu

Pomocą społeczną w 2004 r. objęto 720 rodzin. Była to pomoc finansowa, w naturze - rzeczowa oraz praca socjalna.

Pomoc finansowa udzielona została na kwotę 1.356.600 zł i dotyczyła wypłaty:

1) zasiłków stałych (dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne),

2) gwarantowanych zasiłków okresowych (dla matek wychowujących dzieci do 7 lat, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych),

3) macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych dla matek (wychowujących dziecko do 4 miesiąca życia)

Zasiłki te od 1 maja weszły w system świadczeń rodzinnych - te świadczenia wypłacane są dla 440 rodzin.

4) zasiłków stałych wyrównawczych (dla inwalidów o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i osób w wieku poprodukcyjnym),

5) kolejnymi świadczeniami były zasiłki okresowe oraz celowe.

Ponadto OPS opłacał składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe - na kwotę 35.521 zł.

OPS realizował też :

1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) usługi opiekuńcze dla 20 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie wykonać samodzielnie prac domowych.

Do domu pomocy społecznej skierowano 1 osobę z zaburzeniami psychicznymi, która wymagała całodobowej opieki, a rodzina i OPS nie byli w stanie jej zapewnić. Za pobyt tej osoby gmina ponosi częściową odpłatność - miesięcznie w wysokości 765 zł.

Z dożywiania korzystało 1.022 dzieci za kwotę 145.997 zł, w tym środki z budżetu Wojewody otrzymaliśmy na kwotę 90.000 zł.

Dla osób, które nie gwarantowały wydatkowania zasiłku zgodnie z przeznaczeniem zakupywano żywność, odzież lub wydawano talony żywnościowe.

Sześcioro dzieci wysłano na 14.dniowy obóz wypoczynkowy do Gorzewa.

OPS prowadzi zbiórkę używanej odzieży i obuwia dla najuboższych rodzin. oraz przeprowadził remont izby mieszkalnej osobie starszej, samotnej, która nie była w stanie tego zrobić ze względu na wiek i trudną sytuację materialną.

W ramach pracy socjalnej pracownicy OPS pomagają rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych, udzielają wskazówek jak załatwić konkretną sprawę.

Mając na uwadze potrzebę większej skuteczności i koordynacji w przyznawaniu pomocy społecznej osobom najuboższym oraz przygotowanie zawodowe pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów społecznych od miesiąca kwietnia 2004 r. przekazano do Ośrodka Pomocy Społ. realizację zadań dot. dodatków mieszkaniowych.

W 2004 r. zatrudnienie pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy wzrosło z 19 do 20 osób (o 1,4 etatu). Wyższa jest także liczba zatrudnionych z wyższym wykształceniem - z 4 do 8 osób.

W grupie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnienie zmalało o 6 osób. Od 30 kwietnia br. zatrudnialiśmy 12 pracowników fizycznych (ubiegaliśmy się o 15 osób) finansowanych w znacznej części ze środków Funduszu Pracy.

Zwiększyła się natomiast liczba osób zatrudnionych w ramach stażu absolwenckiego i przygotowania zawodowego - łącznie w 2004 r. pracę wykonywało lub wykonuje 10 osób.

Przy zatrudnianiu w ciągu ostatnich lat kieruję się zasadą: najpierw zatrudnienie w ramach środków Funduszu Pracy, a następnie szansa pracy dla osób, które najlepiej wykonywały swą pracę. Rekrutacja pracowników dotyczy tylko osób zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Dziękuję:

1. Radzie Gminy - która zawsze w znaczącej większości wspierała moje inicjatywy, bez względu na poruszaną problematykę na sesjach i komisjach - często trudną, wymagającą zasadniczo nowego spojrzenia na dany problem. Dziękuję za wspólną realizację zadań gminy!

2. Sołtysom - za udzielane mi wsparcie i bycie w stosunku do swoich mieszkańców ambasadorami spraw realizowanych na terenie gminy, za pomoc i wsparcie w realizacji zadań poprzez inicjowanie czynów społecznych mieszkańców, dziękuję za ogromne zaangażowanie w organizowaniu gospodarki odpadowej na terenie sołectw.

Te same słowa kieruje do radnych, z których kilku nie szczędząc sił i czasu odwiedzali „dom po domu” i wyjaśniali zasady gospodarki odpadowej;

3. Kierownictwu wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, szczególnie:

za współpracę, szczególnie w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, także tych bieżących, za coraz większe zrozumienie strony kosztowej realizacji zadań w kontekście wydatkowania środków z budżetu; W roku 2005 dyrektorzy placówek oświatowych przejmą zarząd gruntem i budynkami oświatowymi włącznie z realizacją zadań zamówień publicznych - oczywiście na początek z dużym wsparciem ze strony Urzędu Gminy i GZEAS-u. Prowadzenie gospodarki finansowej placówki oświatowej i przestrzeganie dyscypliny finansowej placówki będzie wreszcie na zdrowych zasadach powiązane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, dopiero wtedy możliwe będzie samodzielne decydowanie o strukturze planu finansowego, pozwoli - mam nadzieję- na bardziej efektywne gospodarowanie funduszami i... zapewne stworzy pole do większej aktywności jako zarządcy nieruchomości.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana dyrektora Zygmunta Smolińskiego i jego załogi za trud przygotowania i przeprowadzenie na wysokim poziomie uroczystości I rocznicy nadania herbu i flagi naszej gminie oraz za przygotowanie na równie wysokim poziomie dzisiejszej uroczystości.

- Kierownictwu Ośrodka Pomocy Społecznej (byłej i obecnej Pani kierownik) za współpracę i dobrze przygotowane od strony organizacyjnej przejęcie i prowadzenie nowych zadań gminy - dotyczących zasiłków rodzinnych. Nastąpiło to na terenie naszej gminy w sposób terminowy bez żadnych konfliktów, o których często informowały nas media.

4. Księżom Proboszczom - za współpracę i pomoc w realizacji zadań gminy, szczególnie w organizowaniu gospodarki odpadowej. Informacja dla wiernych dot. tak nowego, trudnego tematu dla gminy w części parafii była nie tylko odczytana w kościołach, ale także poparta własnym przychylnym komentarzem.

5. Panu Staroście Powiatowemu - dziękuję za dobrą współpracę z samorządem gminy Jednorożec. W ocenie Rady Gminy i Wójta jest ona na dobrym poziomie. Chcemy jednak by była ona jeszcze lepsza, a to jest możliwe przy zdecydowanie większym zainteresowaniu powiatu realizacją zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

Na ręce Pana Starosty składam także podziękowanie dla wszystkich służb powiatowych, z którymi na co dzień współpracujemy.

6. Radnym powiatowym - za przekazywanie ciekawych informacji dot. funkcjonowania Rady Powiatu.

7. Funkcjonariuszom Policji - Komendantowi Powiatowemu i Komisariatu Policji w Chorzelach oraz naszym miejscowym policjantom dziękuję za współpracę w realizacji zadań zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy.

Muszę jednak stwierdzić - co już uczyniłem w swoim wystąpieniu z dnia 16 listopada br., skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji - że nie są dotrzymywane zapewnienia, składane Radzie Gminy i Wójtowi ze strony kierownictwa Komendy Powiatowej Policji, dotyczące co najmniej czteroosobowej obsady funkcjonariuszy na Posterunku w Jednorożcu.

Apeluję w tym miejscu do Pana Komendanta Powiatowego o podjęcie szybkich, radykalnych działań na rzecz poprawy istniejącego stanu rzeczy! A mieszkańcom gminy życzę w 2005 i następnych latach posterunku w pełnej obsadzie funkcjonariuszy.

8. Naszym gminnym i powiatowym strażakom - dziękuję za współpracę i ofiarną pracę na rzecz realizacji zadań zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

9. Na koniec dziękuję pracownikom Urzędu Gminy,

- Pani Danusi Bakuła - b. Zastępcy Wójta - za realizację zadań oświatowych oraz podjęcie inicjatywy pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy: na remonty szkół, a także na zakup samochodu Ford Transit, który od miesiąca wozi osoby niepełnosprawne do szkoły i na rehabilitację do Przasnysza.

- dziękuję szczególnie niezastąpionej Pani Sekretarz, za sprawne wdrożenie wielu inicjatyw, które wynikły z bieżącej pracy Urzędu i za to, że ... jest po prostu ze mną;

- Pani Skarbnik - dziękuję za to, że pomimo corocznych apokaliptycznych wizji dotyczących załamania naszych finansów w budżecie gminy ze względu (jak mawiała) na zbyt duże przeinwestowanie - zawsze realizowała obsługę finansową w ten sposób, że jednak „starczało” i budżet bilansował się.

- służbom Urzędu Gminy za codzienną, dobrą i odpowiedzialną realizację zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Szczególnie dziękuję pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań inwestycyjnych, gdyż ilość i różnorodność tych zadań, musiała powodować pełną mobilizację tych służb by podołać ich wdrożeniu - począwszy od ich planowania, przygotowania dokumentacji, wnioskowania o środki spoza budżetu gminy, realizację i ich rozliczenie.

 

Na koniec chciałbym wszystkim tu obecnym, a za Waszym pośrednictwem dla Waszych rodzin - oraz dla wszystkich mieszkańców naszej gminy przekazać serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego 2005 Roku.

Życzę wszelkiej pomyślności, szczęścia oraz zdrowia!

Niechaj coraz bardziej zauważalny rozwój naszej gminy przekłada się również na dostatek w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców. Wszystkiego najlepszego.

Wszystkiego najlepszego!

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 10 sierpnia 2022r. 21:57:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.