Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC - PODINSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 


SOK.210.1.2014

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC

I. OKREŚLENIE STANOWISKA - PODINSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Gminnym Zespole Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu
II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM:
1) Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska związanych z ochroną środowiska, powietrza, wód i gleby przed zanieczyszczeniami, w tym m.in.
b) prowadzenie postępowania administracyjnego i opracowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
c) prowadzenie elektronicznej bazy azbestowej,
d) wnioskowanie o wymierzanie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
e) realizacja zadań dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w trybie i na zasadach przepisów dotyczących dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym prowadzenie z udziałem społeczeństwa postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
f) prowadzenie spraw dotyczących składowiska odpadów,
g) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
h) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uzyskania pozwoleń wodno-prawnych.
2) W zakresie pozyskania środków na ochronę środowiska:
a) bieżące śledzenie możliwości pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej i innych dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony środowiska,
b) przygotowywanie wniosków dot. pozyskania funduszy na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, edukację ekologiczną (w tym tworzenie ścieżek przyrodniczych), zgodnie z wytycznymi danego programu,
c) pomoc Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Rozwoju w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie funduszy zewnętrznych z zakresu ochrony środowiska (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie) oraz w realizacji inwestycji z tego zakresu.
3) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
4) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz jego aktualizacja.
5) Dokonywanie corocznej analizy gospodarki odpadami oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
6) Kontrolowanie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
7) Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
8) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących utworzenia lub zniesienia pomnika przyrody.
9) Prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką leśną w tym nadzór nad lasami stanowiącymi własność komunalną gminy.
10) Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
11) Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym. m.in. opracowywanie rocznego programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem bytu bezdomnym zwierzętom.
12) Prowadzenie spraw związanych z wydobyciem i pozyskaniem złóż.
13) Pełnienie funkcji poborcy w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie tytułów wykonawczych.
14) Wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu.

III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
1) Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14.
2) Wymiar czasu pracy – pełen etat. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3) Podstawowy system czasu pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach – 730 – 1530.
4) Praca w zespole.
5) Wyjazdy służbowe, szkolenia.
6) Praca w terenie np. wycinka drzew, wykonywanie czynności egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami u zobowiązanych.
7) Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.
8) Dostęp do Internetu i serwisów prawnych.

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY
niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub administracji,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia;

dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe z tytułem magistra,
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej szczebla gminnego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej,
3) umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
4) predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodyscyplina, komunikatywność,
5) przygotowanie koncepcji pracy (programu działania) na stanowisku pracy,
6) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy – oryginał (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971 z późn. zm.), druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadr – I piętro, pok. nr 8),
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego - odpisy lub kserokopie),
5) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 z póżn. zm.).

DODATKOWE:
1) inne dokumenty wg uznania kandydata, w tym dokumenty i zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, odbyciu stażu zawodowego, potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, do zatrudnienia na w/w stanowisku (kserokopie),
2) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
3) koncepcja pracy i program działania na stanowisku pracy.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej" (z adresem do korespondencji i numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej) osobiście w Urzędzie Gminy
w Jednorożcu, na I piętrze w pok. Nr 8 lub przesłać pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 14 marca 2014 r. godz. 1530 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1) Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Postępowanie naboru przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
3) W I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne - wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie ewentualnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Osoby, których aplikacje nie spełnią wymogów formalnych nie będą powiadamiane.
5) W II etapie komisja dokona oceny merytorycznej złożonych dokumentów. Kandydaci, którzy oprócz spełnienia wymogów określonych, jako niezbędne spełnią wymagania wskazane, jako dodatkowe mogą uzyskać dodatkowe punkty.
6) W II etapie komisja przeprowadzi także pisemny test i rozmowę kwalifikacyjną lub samą rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawi koncepcję funkcjonowania i program działania na stanowisku pracy.
7) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu /www.bip.jednorozec.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.
8) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
9) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu procedury rekrutacyjnej lub zakwalifikowały się, ale nie znalazły się na liście 5 wybranych kandydatów będą przechowywane na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr w Urzędzie Gminy przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po upływie ww. okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty będą komisyjnie niszczone.
10) Więcej informacje o konkursie można uzyskać u inspektora ds. organizacyjnych i kadr - tel. (029) 751 83 92.

Jednorożec, 04.03.2014 r.

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wynikach naboru Plik pdf 162.88 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2014-03-04
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2021-11-23
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 28 listopada 2021r. 22:42:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.