Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
91/2018
Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 1 października 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, plan kont dla budżetu Gminy Jednorożec, zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisach oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, instrukcję inwentaryzacji, a także instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109 z późn. zm.) oraz art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dotychczasowa wartość 3.500,00 zł dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastąpiona zostaje wartością 10.000,00 zł.
2. W załączniku Nr 2 opis do konta 700 otrzymuje brzmienie:
„Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów własnej działalności na rzecz obcych jednostek. W Urzędzie Gminy w Jednorożcu konto 700 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, odbiorem odpadów komunalnych, konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków, wynajmem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawą gruntów.
Na stronie Wn konta 700 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych,  a na stronie Ma konta 700 ujmuje się przypisy przychodów ze sprzedaży usług w korespondencji z kontem 221 .
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860.”
3. W załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku z późn. zm. wprowadza się zmiany:
1) w rozdziale II – Księgi rachunkowe i plan kont w punkcie 4 dodaje się konto pozabilansowe 991 - Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników.
Na koncie tym ewidencjonuje się kwoty podatków należne do pobrania i pobrane przez inkasentów. Na  stronie Wn konta 991 księguje się  przypisy w wysokości należności do pobrania oraz odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej, na stronie Ma księguje się wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu, wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzędu oraz odpisy kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale niepobranych. Ewidencja prowadzona jest na stanowiskach do spraw podatków i opłat lokalnych techniką ręczną w podziale na poszczególnych inkasentów oraz rodzaj podatku.
2) w rozdziale IV -  Zasady dotyczące wystawiania upomnień i wezwań do których stosuje się przepisy ustawy –Ordynacja podatkowa punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli zobowiązany nie zapłacił należności w terminie, pracownik merytoryczny wystawia upomnienie:
1)      nie później niż do 30 dni po upływie terminu płatności, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia,
2)      nie później niż do 30 dni po upływie terminu płatności ostatniej raty, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia
3)  w terminie określonym w pkt 2 w przypadku gdy podatek płatny jest jednorazowo, a łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia,
celem przesłania upomnienia zobowiązanemu za pośrednictwem operatora pocztowego lub doręczenia  upomnienia przez inkasenta.”
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-10-01
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:52
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-28
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2019-05-21
data dodania: 2019-05-16
data dodania: 2019-05-15
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 21:49:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.