Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

                Tradycyjnie już od 1999 r. corocznie, pod koniec roku lub na początku następnego, Wójt Gminy Jednorożec przedstawia na Sesji Rady Gminy informację o realizacji zadań. Na początek kilka danych o inwestycjach, na które tylko ze środków własnych budżetu Gminy w ubiegłym roku wydaliśmy 1.730.695,37 zł.  Zadania realizowaliśmy także za środki pozyskane do budżetu z innych funduszów.

Informację z oczywistych względów podajemy  w telegraficznym skrócie…

 

W zakresie wodociągów

1. Budowa wodociągu  w Kobylakach – łączna wartość inwestycji – 658.062,82 zł. Zakończenie     budowy wraz z przyłączami nastąpi  w czerwcu 2006 r., długość sieci wodociągowych - 15.366 mb     i 50 szt. przyłączy o dł. 2.001 mb. Zwodociągowanych będzie 100 % gospodarstw domowych     Gminy.

                 Na realizację zadania otrzymamy bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 250.000 zł z    Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

2.  Rozbudowa wodociągu w  Stegnach  - o 218 mb i przełożenie sieci na ul. Piłsudskiego w Jednorożcu – łączna wartość inwestycji – 27.036,24 zł.

 

W zakresie dróg

1. Modernizacja dróg gminnych poprzez nawiezienie pospółką żwirową w Jednorożcu, Olszewce, Żelaznej Rządowej i Prywatnej, Ulatowie-Pogorzeli, Parciakach, Małowidzu o łącznej dł. 3.076 mb,  na  kwotę  196.648,79 zł.

 

2. Remont dróg transportu  rolnego (nawiezienie piaskiem i pospółką żwirową, w miejscowościach: Jednorożec, Stegna,  Żelazna Rządowa i Prywatna, Olszewka, Ulatowo-Pogorzel  o łącznej dł. 6.900 mb, wartość - 127.685,83 zł.

 

3. Budowa, w ramach porozumienia z powiatem, chodników przy drogach powiatowych w: Lipie (o dł. 172 mb),

Olszewce (o dł. 204 mb), rozpoczęto budowę w Parciakach i Żelaznej –  Gmina zakupiła materiały na kwotę  72.215,38 zł.

 

W zakresie ochrony zdrowia

1. Zakończono termomodernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej – łączna wartość  inwestycji – 141.890.64 zł, w tym pożyczka częściowo umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 93 tys. (ocieplono ściany, wymieniono              stolarkę okienną i drzwiową).

 

2.  Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu – remont gabinetu stomatologicznego, remont lokalu mieszkalnego w budynku oraz wykonanie dokumentacji na modernizację budynku – łączna wartość 21.697,47 zł.

 

W zakresie modernizacji budynków mieszkalnych i oświatowych

1. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Jednorożcu – wartość      45.377,74 zł.

 

2. Zakończono modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lipie – łączna wartość zadania    387.802,57 zł, w tym pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW – 237.000 zł.

  

3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej – ogólny koszt – 224.010,44 zł,     w tym pożyczka częściowo umarzalna – 108.000 zł.

 

4. Remont świetlicy i zaplecza kuchennego w Publicznym Gimnazjum w Jednorożcu – łączna wartość – 202.737,38 zł, w tym       dotacja od  Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –       74.514 zł.

  

5. Wykonanie bloku żywieniowego i ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Parciakach –     wartość 37.968,08 zł

 

6. Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce –  wartość 44.954 zł, w tym 18.881     zł dotacja od Wojewody (w ramach PAOW) oraz uzupełnienie ogrodzenia  na kwotę  3.166,68 zł.

 

7. Pod potrzebę modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jednorożcu (na sporządzenie studium wykonalności i opracowanie dokumentacji) wydatkowano kwotę  26.230 zł.

 

W zakresie oczyszczania ścieków i  kanalizacji

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jednorożcu i Stegnie jest zadaniem priorytetowym. Zakończenie I etapu realizacji planowane jest na  czerwiec 2006 r.      

                W I etapie budowana jest oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna (2.165 mb sieci i  59 przyłączy o dł. 1.435 mb oraz 2.226 mb kolektora ścieków oczyszczonych) następujących  ulic: Słonecznej, Gwiaździstej, Witosa, część Odrodzenia, Chrobrego, Zdrojowej, część  Zielonej.  Łączny koszt I etapu – 4.315.531.02 zł.

      Na realizację przyznano nam częściowo umarzalną pożyczkę z Narodowego Funduszu OŚiGW na kwotę 3.404.000 zł oraz bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 300.000 zł z Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

                W br. mamy zamiar rozpocząć realizację II etapu budowy sieci kanalizacji dla Jednorożca i Stegny. Łączna wartość II etapu – 10.500.000 zł. Wybudowanych zostanie 11 km sieci oraz 480 przyłączy.

Na sfinansowanie II etapu staramy się o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łącznie na kwotę – 7.840.600 zł, tj. 80 % kosztów tzw. kwalifikowanych).

 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

1.  Zabudowa samochodu strażackiego dla OSP w Olszewce – na łączną wartość – 113.848,10 zł, w tym dotacja z Zarządu Głównego Straży – 45.000 zł

2. Wyposażenie w sprzęt do ratownictwa drogowego samochodu Ford dla OSP w Jednorożcu –     wartość 14.480 zł.

 

3.  Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ulatowie-Pogorzeli za kwotę 74.998,44 zł, w tym dotacja z Zarządu Głównego Straży – 35.046 zł.

 

W zakresie porządku publicznego

Partycypowaliśmy w kosztach zakupu samochodu marki Opel dla Posterunku Policji w Jednorożcu w kwocie 15.774,23 zł.

 

W zakresie pomocy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

1.  Zakupiono mikrociągnik z oprzyrządowaniem (kosiarka, przyczepa, rozsiewacz nawozów) dla potrzeb gospodarki komunalnej za kwotę – 29.946,12 zł, z tego otrzymaliśmy dofinansowanie       z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  19.464,98 zł.

 

2.   Zakupiono wyposażenie stanowiska pracy Kasy w Urzędzie Gminy – 21.796 zł, z tego z PFRON     otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę  14.167,40 zł.

 

 Na modernizację oświetlenia ulicznego dla 8 miejscowości i na jego konserwację w 2005-2006 r. przeznaczyliśmy kwotę 281.000 zł, w tym w 2005 r. wydatkowaliśmy  86.247,13 zł.

Na melioracje wydaliśmy kwotę – 12.358,60 zł , w tym 7.683,60 zł na zakup kręgów żelbetonowych do remontu mostków w miejscowościach: Parciaki, Budy Rządowe, Kobylaki Korysze, Wólka i Czarzaste, Ulatowo-Pogorzel oraz 4.675 zł na odmulenie 5.5 km rowów.

 

W 2005 r. z myślą o realizacji zadań w 2006 i następnych latach  wystąpiliśmy:

1) o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łącznie na kwotę 1.110 tys. zł, tj. o sfinansowanie 85 % kosztów) termomodernizacji budynków komunalnych: Szkoły Podstawowej w Jednorożcu i Olszewce, Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu i Urzędu Gminy.

 

2)  o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR  (na kwotę 668.479 zł, tj. 65 %  kosztów) na modernizację dróg o łącznej długości 11,454 km poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Olszewka, Ulatowo-Pogorzel, Żelazna Rządowa, Połoń, Parciaki, Małowidz, Ulatowo-Dąbrówka.  Łączna wartość inwestycji – 1.028.429 zł.

 

Komputeryzacja placówek samorządowych

Na komputeryzację Urzędu Gminy wydatkowano  52.155,98 zł  (komputery, programy, komputerowa kserokopiarka).

 

Powstały dwie nowe pracownie komputerowe w Szkole Podstawowej w Parciakach (11 komputerów – kwota z budżetu Gminy tylko 13.000 zł) i Lipie (11 komputerów, laptop, wideoprojektor i drukarkę laserową - bez udziału środków z budżetu Gminy. Razem pracownia komputerowa liczy tu 21 komputerów).

W ramach programu IKONKA otrzymaliśmy bezpłatnie 3 nowe komputery z dostępem do Internetu w Bibliotece w Jednorożcu. Biblioteka oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy.

 

W zakresie gospodarki odpadami

Porządkowaliśmy gospodarkę odpadową. Wprowadziliśmy powszechny system odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy, obejmujący prawie 100% mieszkańców. Mamy zawartych 1.541 umów na odbiór odpadów. Z 12 gniazd recyklingowychodbierane są odpady posegregowane

 

W zakresie oświaty i wychowania

                Od początku  listopada 2005 r. uruchomiliśmy 3 ośrodki przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat w Olszewce, Lipie i Drążdżewie Nowym.  Naukę rozpoczęło wtedy 45 dzieci, wszystkie nieodpłatnie.  W bieżącym roku uruchomimy  kolejne  ośrodki przedszkolne. (Bliższa aktualna relacja na ten temat na str. 9)...

  Dwie Szkoły Podstawowe - w Lipie i Jednorożcu  oraz Gimnazjum uczestniczą w programie Sokrates Comenius (współpraca ze szkołami innych krajów europejskich) – szkoły otrzymają z Narodowej Agencji Socratesa dotacje po 20-40 tys. zł na materiały i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i dzieci.

 

W zakresie kultury

Festyn

                19 czerwca 2005 r. odbył się Festyn dla mieszańców Gminy z bardzo bogatym programem artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Festyn był upamiętnieniem rocznicy nadania Gminie herbu i flagi. Mottem tej imprezy było hasło „Baw się razem z nami”.

 

Zespół  Ludowy „Jutrzenka”

                W 2005r. Zespół Ludowy „Jutrzenka”, działający przy Publicznym Gimnazjum, prezentował program artystyczny w gminie, powiecie, województwie oraz poza granicami kraju. Największym wydarzeniem było zaproszenie ,,Jutrzenki’’ do Monachium. Przez trzy dni prezentowała tam tradycje kolędnicze.

 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”

                Działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorożcu, zespół ,,Młode Kurpie’’ brał udział w licznych koncertach i prezentacjach pieśni, tańców i gadek kurpiowskich, kolęd i pastorałek, pieśni legionowych i żołnierskich na imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.Zdobył wyróżnienia i nagrody, m.in. na XXIII Kurpiowskich Prezentacjach w Ostrołęce, XVI Jarmarku Kurpiowskim w Myszyńcu, XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół został również uhonorowany Kurpikiem 2005 - nagrodą Prezesa Związku Kurpiów za budzenie tożsamości.

 

Zespół  Folklorystyczny „Kurpianki”

                Zespół wystąpił na przeglądzie zespołów ludowych w Tłuszczu w czerwcu oraz na Festynie „Baw się razem z nami”.

 

W zakresie sportu i turystyki

                Rok był bogaty w osiągnięcia i sukcesy sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W związku z awansem drużyny juniorów z ligi okręgowej do mazowieckiej trwają prace przygotowawcze do dostosowania stadionu sportowego do wyższych wymogów.

 

                Uczestniczymy w przygotowaniach międzynarodowego projektu Szlaku Rowerowego, który będzie przebiegał przez Gminę Jednorożec. Zaplanowano także budowę bazy rowerowej. Powstanie tego szlaku jest szansą na ożywienie gospodarcze w naszej Gminie.

 

                Cały rok Urząd Gminy pracował w ramach programu Przejrzysta Polska, zrealizowaliśmy wszystkie jego zadania. Urząd Gminy w dniu 4 marca 2006 r., otrzymał certyfikat Przejrzystej Polski.

 

Wójt Gminy Jednorożec

Michał Lorenc

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-05-11
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 30 maja 2023r. 00:18:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.