Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

                Tradycyjnie już od 1999 r. corocznie, pod koniec roku lub na początku następnego, Wójt Gminy Jednorożec przedstawia na Sesji Rady Gminy informację o realizacji zadań. Na początek kilka danych o inwestycjach, na które tylko ze środków własnych budżetu Gminy w ubiegłym roku wydaliśmy 1.730.695,37 zł.  Zadania realizowaliśmy także za środki pozyskane do budżetu z innych funduszów.

Informację z oczywistych względów podajemy  w telegraficznym skrócie…

 

W zakresie wodociągów

1. Budowa wodociągu  w Kobylakach – łączna wartość inwestycji – 658.062,82 zł. Zakończenie     budowy wraz z przyłączami nastąpi  w czerwcu 2006 r., długość sieci wodociągowych - 15.366 mb     i 50 szt. przyłączy o dł. 2.001 mb. Zwodociągowanych będzie 100 % gospodarstw domowych     Gminy.

                 Na realizację zadania otrzymamy bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 250.000 zł z    Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

2.  Rozbudowa wodociągu w  Stegnach  - o 218 mb i przełożenie sieci na ul. Piłsudskiego w Jednorożcu – łączna wartość inwestycji – 27.036,24 zł.

 

W zakresie dróg

1. Modernizacja dróg gminnych poprzez nawiezienie pospółką żwirową w Jednorożcu, Olszewce, Żelaznej Rządowej i Prywatnej, Ulatowie-Pogorzeli, Parciakach, Małowidzu o łącznej dł. 3.076 mb,  na  kwotę  196.648,79 zł.

 

2. Remont dróg transportu  rolnego (nawiezienie piaskiem i pospółką żwirową, w miejscowościach: Jednorożec, Stegna,  Żelazna Rządowa i Prywatna, Olszewka, Ulatowo-Pogorzel  o łącznej dł. 6.900 mb, wartość - 127.685,83 zł.

 

3. Budowa, w ramach porozumienia z powiatem, chodników przy drogach powiatowych w: Lipie (o dł. 172 mb),

Olszewce (o dł. 204 mb), rozpoczęto budowę w Parciakach i Żelaznej –  Gmina zakupiła materiały na kwotę  72.215,38 zł.

 

W zakresie ochrony zdrowia

1. Zakończono termomodernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej – łączna wartość  inwestycji – 141.890.64 zł, w tym pożyczka częściowo umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 93 tys. (ocieplono ściany, wymieniono              stolarkę okienną i drzwiową).

 

2.  Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu – remont gabinetu stomatologicznego, remont lokalu mieszkalnego w budynku oraz wykonanie dokumentacji na modernizację budynku – łączna wartość 21.697,47 zł.

 

W zakresie modernizacji budynków mieszkalnych i oświatowych

1. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Jednorożcu – wartość      45.377,74 zł.

 

2. Zakończono modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lipie – łączna wartość zadania    387.802,57 zł, w tym pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚiGW – 237.000 zł.

  

3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej – ogólny koszt – 224.010,44 zł,     w tym pożyczka częściowo umarzalna – 108.000 zł.

 

4. Remont świetlicy i zaplecza kuchennego w Publicznym Gimnazjum w Jednorożcu – łączna wartość – 202.737,38 zł, w tym       dotacja od  Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –       74.514 zł.

  

5. Wykonanie bloku żywieniowego i ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Parciakach –     wartość 37.968,08 zł

 

6. Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce –  wartość 44.954 zł, w tym 18.881     zł dotacja od Wojewody (w ramach PAOW) oraz uzupełnienie ogrodzenia  na kwotę  3.166,68 zł.

 

7. Pod potrzebę modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jednorożcu (na sporządzenie studium wykonalności i opracowanie dokumentacji) wydatkowano kwotę  26.230 zł.

 

W zakresie oczyszczania ścieków i  kanalizacji

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jednorożcu i Stegnie jest zadaniem priorytetowym. Zakończenie I etapu realizacji planowane jest na  czerwiec 2006 r.      

                W I etapie budowana jest oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna (2.165 mb sieci i  59 przyłączy o dł. 1.435 mb oraz 2.226 mb kolektora ścieków oczyszczonych) następujących  ulic: Słonecznej, Gwiaździstej, Witosa, część Odrodzenia, Chrobrego, Zdrojowej, część  Zielonej.  Łączny koszt I etapu – 4.315.531.02 zł.

      Na realizację przyznano nam częściowo umarzalną pożyczkę z Narodowego Funduszu OŚiGW na kwotę 3.404.000 zł oraz bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 300.000 zł z Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

                W br. mamy zamiar rozpocząć realizację II etapu budowy sieci kanalizacji dla Jednorożca i Stegny. Łączna wartość II etapu – 10.500.000 zł. Wybudowanych zostanie 11 km sieci oraz 480 przyłączy.

Na sfinansowanie II etapu staramy się o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łącznie na kwotę – 7.840.600 zł, tj. 80 % kosztów tzw. kwalifikowanych).

 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

1.  Zabudowa samochodu strażackiego dla OSP w Olszewce – na łączną wartość – 113.848,10 zł, w tym dotacja z Zarządu Głównego Straży – 45.000 zł

2. Wyposażenie w sprzęt do ratownictwa drogowego samochodu Ford dla OSP w Jednorożcu –     wartość 14.480 zł.

 

3.  Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ulatowie-Pogorzeli za kwotę 74.998,44 zł, w tym dotacja z Zarządu Głównego Straży – 35.046 zł.

 

W zakresie porządku publicznego

Partycypowaliśmy w kosztach zakupu samochodu marki Opel dla Posterunku Policji w Jednorożcu w kwocie 15.774,23 zł.

 

W zakresie pomocy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

1.  Zakupiono mikrociągnik z oprzyrządowaniem (kosiarka, przyczepa, rozsiewacz nawozów) dla potrzeb gospodarki komunalnej za kwotę – 29.946,12 zł, z tego otrzymaliśmy dofinansowanie       z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  19.464,98 zł.

 

2.   Zakupiono wyposażenie stanowiska pracy Kasy w Urzędzie Gminy – 21.796 zł, z tego z PFRON     otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę  14.167,40 zł.

 

 Na modernizację oświetlenia ulicznego dla 8 miejscowości i na jego konserwację w 2005-2006 r. przeznaczyliśmy kwotę 281.000 zł, w tym w 2005 r. wydatkowaliśmy  86.247,13 zł.

Na melioracje wydaliśmy kwotę – 12.358,60 zł , w tym 7.683,60 zł na zakup kręgów żelbetonowych do remontu mostków w miejscowościach: Parciaki, Budy Rządowe, Kobylaki Korysze, Wólka i Czarzaste, Ulatowo-Pogorzel oraz 4.675 zł na odmulenie 5.5 km rowów.

 

W 2005 r. z myślą o realizacji zadań w 2006 i następnych latach  wystąpiliśmy:

1) o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łącznie na kwotę 1.110 tys. zł, tj. o sfinansowanie 85 % kosztów) termomodernizacji budynków komunalnych: Szkoły Podstawowej w Jednorożcu i Olszewce, Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu i Urzędu Gminy.

 

2)  o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR  (na kwotę 668.479 zł, tj. 65 %  kosztów) na modernizację dróg o łącznej długości 11,454 km poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Olszewka, Ulatowo-Pogorzel, Żelazna Rządowa, Połoń, Parciaki, Małowidz, Ulatowo-Dąbrówka.  Łączna wartość inwestycji – 1.028.429 zł.

 

Komputeryzacja placówek samorządowych

Na komputeryzację Urzędu Gminy wydatkowano  52.155,98 zł  (komputery, programy, komputerowa kserokopiarka).

 

Powstały dwie nowe pracownie komputerowe w Szkole Podstawowej w Parciakach (11 komputerów – kwota z budżetu Gminy tylko 13.000 zł) i Lipie (11 komputerów, laptop, wideoprojektor i drukarkę laserową - bez udziału środków z budżetu Gminy. Razem pracownia komputerowa liczy tu 21 komputerów).

W ramach programu IKONKA otrzymaliśmy bezpłatnie 3 nowe komputery z dostępem do Internetu w Bibliotece w Jednorożcu. Biblioteka oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy.

 

W zakresie gospodarki odpadami

Porządkowaliśmy gospodarkę odpadową. Wprowadziliśmy powszechny system odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy, obejmujący prawie 100% mieszkańców. Mamy zawartych 1.541 umów na odbiór odpadów. Z 12 gniazd recyklingowychodbierane są odpady posegregowane

 

W zakresie oświaty i wychowania

                Od początku  listopada 2005 r. uruchomiliśmy 3 ośrodki przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat w Olszewce, Lipie i Drążdżewie Nowym.  Naukę rozpoczęło wtedy 45 dzieci, wszystkie nieodpłatnie.  W bieżącym roku uruchomimy  kolejne  ośrodki przedszkolne. (Bliższa aktualna relacja na ten temat na str. 9)...

  Dwie Szkoły Podstawowe - w Lipie i Jednorożcu  oraz Gimnazjum uczestniczą w programie Sokrates Comenius (współpraca ze szkołami innych krajów europejskich) – szkoły otrzymają z Narodowej Agencji Socratesa dotacje po 20-40 tys. zł na materiały i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i dzieci.

 

W zakresie kultury

Festyn

                19 czerwca 2005 r. odbył się Festyn dla mieszańców Gminy z bardzo bogatym programem artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Festyn był upamiętnieniem rocznicy nadania Gminie herbu i flagi. Mottem tej imprezy było hasło „Baw się razem z nami”.

 

Zespół  Ludowy „Jutrzenka”

                W 2005r. Zespół Ludowy „Jutrzenka”, działający przy Publicznym Gimnazjum, prezentował program artystyczny w gminie, powiecie, województwie oraz poza granicami kraju. Największym wydarzeniem było zaproszenie ,,Jutrzenki’’ do Monachium. Przez trzy dni prezentowała tam tradycje kolędnicze.

 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”

                Działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorożcu, zespół ,,Młode Kurpie’’ brał udział w licznych koncertach i prezentacjach pieśni, tańców i gadek kurpiowskich, kolęd i pastorałek, pieśni legionowych i żołnierskich na imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.Zdobył wyróżnienia i nagrody, m.in. na XXIII Kurpiowskich Prezentacjach w Ostrołęce, XVI Jarmarku Kurpiowskim w Myszyńcu, XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół został również uhonorowany Kurpikiem 2005 - nagrodą Prezesa Związku Kurpiów za budzenie tożsamości.

 

Zespół  Folklorystyczny „Kurpianki”

                Zespół wystąpił na przeglądzie zespołów ludowych w Tłuszczu w czerwcu oraz na Festynie „Baw się razem z nami”.

 

W zakresie sportu i turystyki

                Rok był bogaty w osiągnięcia i sukcesy sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W związku z awansem drużyny juniorów z ligi okręgowej do mazowieckiej trwają prace przygotowawcze do dostosowania stadionu sportowego do wyższych wymogów.

 

                Uczestniczymy w przygotowaniach międzynarodowego projektu Szlaku Rowerowego, który będzie przebiegał przez Gminę Jednorożec. Zaplanowano także budowę bazy rowerowej. Powstanie tego szlaku jest szansą na ożywienie gospodarcze w naszej Gminie.

 

                Cały rok Urząd Gminy pracował w ramach programu Przejrzysta Polska, zrealizowaliśmy wszystkie jego zadania. Urząd Gminy w dniu 4 marca 2006 r., otrzymał certyfikat Przejrzystej Polski.

 

Wójt Gminy Jednorożec

Michał Lorenc

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2020-08-06
data dodania: 2020-08-06
data dodania: 2020-08-04
data dodania: 2020-07-31
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 16:02:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.