XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC - PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZLICZEŃ OPŁAT KOMUNALNYCH


SOK.210.2.2014

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC

I. OKREŚLENIE STANOWISKA - PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZLICZEŃ OPŁAT KOMUNALNYCH
w Gminnym Zespole Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu
 


SOK.210.2.2014


WÓJT GMINY JEDNOROŻEC
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROŻEC

I. OKREŚLENIE STANOWISKA - PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZLICZEŃ OPŁAT KOMUNALNYCH
w Gminnym Zespole Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu
 

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM:

1. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy, w tym m.in.:
1) obsługa społecznej komisji mieszkaniowej,
2) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów na najem lokali użytkowych,
3) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych,
4) opracowywanie projektów umów z najemcami,
5) pomoc zarządcom nieruchomości w prowadzeniu gospodarki lokalowej w obiektach oświatowych,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie - wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i zasad polityki czynszowej wynajmowania lokali oraz przygotowywanie zarządzenia Wójta w sprawie określenia stawek czynszu.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji prowadzenie postępowań zmierzających do wydawania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) prowadzenie zgodnie z Ordynacją Podatkową postępowań związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty i umarzaniem opłat za gospodarowanie odpadami (w tym postępowań dowodowych w sprawach udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców) i przygotowywanie projektów decyzji,
4) wysyłanie upomnień po upływie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami oraz prowadzenie ewidencji tych upomnień,
5) prowadzenie egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Targowiska i miejsca targowe:
1) kontrola prawidłowości wystawiania przez inkasentów dziennej opłaty targowej dowodów wpłaty dziennej opłaty targowej przez inkasentów,
2) rozliczanie opłat targowych oraz windykacja należności z tego tytułu,
3) przygotowywanie projektów umów dla inkasentów,
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z ustalaniem dziennej opłaty targowej,
5) opracowywanie regulaminu funkcjonowania targowisk i miejsc targowych.
4. W zakresie księgowości należności budżetu Gminy:
1) prowadzenie rachunkowości opłat mieszkańców w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów /przerachowań/ należności za dostawę wodę, odbiór ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) prowadzenie rachunkowości w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań) należności z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, prowadzenie ewidencji w zakresie spraw lokalowych,
3) wystawianie faktur (dowodów wpłaty) z tytułu opłat za wodę, odprowadzanie ścieków oraz za wynajem lokali,
4) prowadzenie spraw stosowania ulg i umorzeń należności budżetowych z zakresu spraw na swoim stanowisku pracy,
5) ścisła współpraca ze stanowiskiem pracy ds. księgowości budżetowej w zakresie uzgadniania sald należności i zobowiązań z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami i najmu lokali oraz rozliczanie odsetek od ww. tytułów,
6) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców i w tym zakresie ścisła współpraca z wieloosobowym stanowiskiem pracy do spraw podatków i opłat lokalnych,
7) terminowe wszczynanie postępowań zmierzających do przymusowego ściągania należności od dłużników, w tym wystawianie upomnień oraz pozwów do sądu w sprawie przymusowego ściągnięcia należności,
8) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym współpraca ze stanowiskiem pracy prowadzącym sprawy realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych systemem gospodarczym,
9) współpraca z sądem w zakresie egzekucji należności budżetowych, w tym: występowanie o wpis hipoteki w związku z wszczęciem i pobieraniem należności w trybie egzekucji z nieruchomości,
10) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości ustalania należności do budżetu gminy z tytułu opłat za dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów stałych i w tym zakresie nadzór i współpraca z inkasentem tych opłat oraz konserwatorami wodociągu wiejskiego,
11) prowadzenie spraw związanych z odcięciami dostaw wody w stosunku do dłużników lub w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody,
12) zbieranie i analizowanie oraz wykorzystywanie materiałów informacyjnych (wykaz osób prowadzących działalność handlową, produkcyjną, usługową, wykaz nieruchomości itp.) dla celów ustalenia należności do budżetu gminy z zakresu spraw na swoim stanowisku pracy.
5. Opracowywanie projektów umów w zakresie dostaw wody, odprowadzania ścieków, odbiór nieczystości ciekłych.
6. Współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w przygotowywaniu analiz okresowych kalkulacji kosztów: poboru wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami.
7. Sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań wynikających z zakresu swojego stanowiska pracy.
8. Wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu.

III. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
1) Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14.
2) Wymiar czasu pracy – pełen etat. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3) Podstawowy system czasu pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach – 730 – 1530.
4) Praca w zespole.
5) Wyjazdy służbowe, szkolenia.
6) Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.
7) Dostęp do Internetu i serwisów prawnych.

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY
niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe w zakresie administracji lub ekonomiczne,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia;

dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe z tytułem magistra,
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej szczebla gminnego w zakresie zadań określonych na stanowisku,
3) umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu Office, programu KSZOB (księgowość zobowiązań), programu WODA (służący do rozliczania odbiorców wody i ścieków), programu GOMIG (służący do obsługi gospodarki odpadami stałymi) oraz programów do obsługi poczty elektronicznej
i Internetu,
4) predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodyscyplina, komunikatywność,
5) przygotowanie koncepcji pracy (programu działania) na stanowisku pracy,
6) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy – oryginał (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadr – I piętro, pok. nr 8),
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego - odpisy lub kserokopie),
5) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

DODATKOWE:
1) inne dokumenty wg uznania kandydata, w tym dokumenty i zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, odbyciu stażu zawodowego, potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, do zatrudnienia na w/w stanowisku (kserokopie),
2) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
3) koncepcja pracy i program działania na stanowisku pracy.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 6,72%.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczeń opłat komunalnych" (z adresem do korespondencji i numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej) osobiście w Urzędzie Gminy
w Jednorożcu, na I piętrze w pok. Nr 8 lub przesłać pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 18 września 2014 r. godz. 1530 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1) Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Postępowanie naboru przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
3) W I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne - wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie ewentualnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Osoby, których aplikacje nie spełnią wymogów formalnych nie będą powiadamiane.
5) W II etapie komisja dokona oceny merytorycznej złożonych dokumentów. Kandydaci, którzy oprócz spełnienia wymogów określonych, jako niezbędne spełnią wymagania wskazane, jako dodatkowe mogą uzyskać dodatkowe punkty.
6) W II etapie komisja przeprowadzi także pisemny test i rozmowę kwalifikacyjną lub samą rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawi koncepcję funkcjonowania i program działania na stanowisku pracy.
7) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu /www.bip.jednorozec.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.
8) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
9) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu procedury rekrutacyjnej lub zakwalifikowały się, ale nie znalazły się na liście 5 wybranych kandydatów będą przechowywane na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr w Urzędzie Gminy przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po upływie ww. okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty będą komisyjnie niszczone.
10) Więcej informacje o konkursie można uzyskać u inspektora ds. organizacyjnych i kadr - tel. (029) 751 83 92.


Michał Lorenc /-/
Wójt Gminy Jednorożec


Jednorożec, 08.09.2014 r.


 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wynikach naboru Plik pdf 92.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2014-09-01
Publikujący -