Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rb-27S 2020 r Rb-27S 2020 r.pdf 790489 bajtów 3
2. RB-28S 2020 r RB-28S 2020 r.pdf 1304394 bajtów 2
3. Rb-NDS 2020 r Rb-NDS 2020 r.pdf 165548 bajtów 2
4. Rb-Z 2020 r Rb-Z 2020 r.pdf 108848 bajtów 2
5. WPF WPF.pdf 1176644 bajtów 1
6. zaproszenie zaproszenie.pdf 76441 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-02-23
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-02-23 14:00:10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-02-23
Działając na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) – dalej u.t.k., informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego,
w dniu 20 stycznia 2021 r., decyzja Nr 3/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla inwestycji pn.:
„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele na
odcinkach w km -0+748 – 1+579; 1+619 – 2+290; 2+ 375 – 5+081; 5+369 – 5+925; 6+330 – 8 +
345; 8+435 – 9+720; 10+269 – 11+765; 12+042 – 13+936; 13+967 – 18+183; 18+230 – 19+370;
19+425 – 26+146; 27+335 – 28+090; 29+625 – 30+255; 30+295 – 30+621; 30+892 – 32+490;
32+543 – 35+000; 35+069 – 42+525; 42+574 – 44+115; 44+143 – 45+320; 45+561 – 46+000;
46+070 – 47+747; 48+250 – 49+386; 49+450 – 50+752; 50+806 – 52+635; 52+660 – 55+400”
realizowana w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka –
Chorzele”.Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-02-16
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-02-18 15:12:01
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-02-18
Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Jednorożec informuje o przedłużeniu naboru na rachmistrzów spisowych do narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 do dnia 16 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Jednorożec – Gminny Komisarz Spisowy
 
informuje iż otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań w 2021 r. decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym został przedłużony
do dnia
16 lutego 2021 r.
 
Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone są w ogłoszeniu Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 1 lutego 2021 r.
 
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Jednorożec, dnia 09.02.2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2021-02-09
Publikujący:Bakuła Magdalena 2021-02-09 08:48:08
Modyfikacja:Magdalena Bakuła 2021-02-09
Data wygaśnięcia: Bakuła Magdalena 2022-02-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawie nabycia własnośći nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Gminę Jednorożec - zajęcie pod drog publiczną  Nr 2814012 relacji Drążdżewo Nowe-Stegna
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE.pdf 85113 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-02-05
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-02-05 11:57:07
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-02-05
2021-02-03
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie zawiadamia  że została zebrana dokumentacja i dowody w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące obiektów oraz na usługę wodną polegajacą na odpo=rowadzaniu wód opadoawych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalziacji deszcozwej do urządzeń wodnych w ramach zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka -Chorzele".
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zawiadomienie.pdf 158871 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-02-03
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-02-03 14:57:45
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-02-03


Wójt Gminy Jednorożec – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych terenowych w Gminie Jednorożec do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021 Gminny Komisarz Spisowy w Jednorożcu wykonujący czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
UWAGA !!!
Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbędzie się w terminie
od 1 do 9 lutego 2021 r.
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Ważne informacje dla kandydatów składających oferty:
 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Jednorożcu. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (na terenie Gminy Jednorożec powołanych zostanie 3 rachmistrzów), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
 1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
 2. format pliku – JPG,
 3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
 
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
 
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:
 1. dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
 1. oświadczenie o:
 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk do pobrania) lub dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.
 
Składanie ofert:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14,
 • do stacjonarnej skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu,
 • za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: gmina@jednorozec.pl,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
 1. Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.
 2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w Urzędzie lub do stacjonarnej skrzynki podawczej, jak również doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji związanych z naborem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec oraz uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Jednorożcu zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
  lub pod nr tel. 29 751 70 30, e-mail: gmina@jednorozec.pl
 
 
 Gminny Komisarz Spisowy
    Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
 
 
 
Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: www.jednorozec.pl, www.bip.jednorozec.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 
 1. Administrator
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Wójt Gminy Jednorożec – Krzysztof Andrzej Iwulski.
 
 1. Inspektor ochrony danych
   Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.jednorozec@grupaformat.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 1. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 01. Nabór_ogłoszenie_v28.01.2021 - NSP2A3. 01. Nabór_ogłoszenie_v28.01.2021 - NSP2A3.docx 200933 bajtów 1
2. 02. Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021. 02. Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021.docx 15949 bajtów 5
3. 03. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021. 03. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021.docx 35876 bajtów 1
4. 04. Klauzula informacyjna RODO. 04. Klauzula informacyjna RODO.docx 17266 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-02-01
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-02-01 11:31:05
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-02-01
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-02-01
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./,
informuję o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej działającej w imieniu Wójta Gminy Jednorożec postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec, powiat przasnyski, w zakresie wykonania dwóch przepustów pod zjazdami: 1. przepustu nr 3 w km od 0+240,51 do 0+248,51, o średnicy 400 mm, długości 8,0 m i rzędnych posadowienia dna 103,85-103,98 m n.p.m., 2. przepustu nr 5 w km od 0+552,49 do 0+564,49, o średnicy 400 mm, długości 12,0 m i rzędnych posadowienia dna 132,54 -132,49 m n.p.m
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja 20210122110040.pdf 38025 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-01-22
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-01-22 13:35:10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-01-22
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./,
informuję o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej działającej w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Orzyc w km 79+400 i Kanał 25 w km 5+000, w miejscowości Jednorożec gmina Jednorożec pow. przasnyski, sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa ) z rur PE dn 180 mm.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja 20210122110133.pdf 36866 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-01-22
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-01-22 13:33:56
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-01-22
2021-01-12
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka -Chorzele
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie 20210115103828.pdf 133834 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2021-01-12
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-01-15 11:13:01
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-01-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok.pdf 358494 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2021-01-07
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-01-07 10:47:07
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-01-07
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE obwieszczenie.pdf 83393 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-12-23
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-12-23 10:24:55
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-12-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE Jednorożec-Drążdżewo Nowe.pdf 128790 bajtów 4Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-12-22
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-12-22 13:14:43
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-12-22
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE Olszewka-Parciaki.pdf 131563 bajtów 4Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-12-22
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-12-22 13:13:06
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-12-22
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja informacja.pdf 48619 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-11-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-11-18 12:26:03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-11-18
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia treść.pdf 165632 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2020-11-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-11-10 09:28:13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-11-10
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.doc 32256 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2020-10-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-10-19 12:01:13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-10-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz Konsultacji Społecznych. Formularz Konsultacji Społecznych.docx 12596 bajtów 3
2. Ogłoszenie o konsultacjach. Ogłoszenie o konsultacjach.docx 13722 bajtów 5
3. projekt Rocznego Programu Wspałpracy Samorządu Gminy Jednorożec. projekt Rocznego Programu Wspałpracy Samorządu Gminy Jednorożec.docx 25610 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-10-13
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-10-13 15:03:36
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-10-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie (2) obwieszczenie (2).pdf 40850 bajtów 3
2. Plan polowań (2) Plan polowań (2).pdf 133600 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-09-30
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-30 12:02:30
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-09-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszenie 20200928075506.pdf 40098 bajtów 1
2. Plan polowań Plan polowań.pdf 657658 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-09-28
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-28 08:59:43
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-09-28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele na odcinkach w km -0+748 – 1+579; 1+619 – 2+290; 2+ 375 – 5+081; 5+369 – 5+925; 6+330 – 8 + 345; 8+435 – 9+720; 10+269 – 11+765; 12+042 – 13+936; 13+967 – 18+183; 18+230 – 19+370;
19+425 – 26+146; 27+335 – 28+090; 29+625 – 30+255; 30+295 – 30+621; 30+892 – 32+490;
32+543 – 35+000; 35+069 – 42+525; 42+574 – 44+115; 44+143 – 45+320; 45+561 – 46+000;
46+070 – 47+747; 48+250 – 49+386; 49+450 – 50+752; 50+806 – 52+635; 52+660 – 55+400”
realizowana w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszenie WI-I.747.2.6.2020 - zaw. o wszcz. TABLICA+BIP-1.pdf 128825 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-09-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-22 07:55:33
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2020-09-22
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-02-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszenie starostwo.pdf 84329 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-09-17
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-21 08:04:02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-10-06
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 2020.pdf 118505 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-08-17
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-08-17 11:27:55
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-08-17
POBIERZ KLIK
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 2015.pdf 112637 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-08-17
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-08-17 11:22:23
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-09-03
 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 5. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
  i złożył stosowne oświadczenie.
 6. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
  w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 9. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
  (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 10. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 11. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 
 1. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 2. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
  z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 3. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 
 1. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 2. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna_nabór_PSR2020. Klauzula informacyjna_nabór_PSR2020.docx 18708 bajtów 9
2. Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze.pdf 178232 bajtów 9
3. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie na rachmistrza terenowego w Gminie Jednorożec. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie na rachmistrza terenowego w Gminie Jednorożec.docx 18836 bajtów 10
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności.docx 17921 bajtów 5
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx 18226 bajtów 5
6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.docx 16005 bajtów 6
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.docx 15716 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-06-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-06-15 15:02:00
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-06-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego przeprowadzenia w 2020 roku emisji obligacji komunalnych w Gminie Jednorożec 20200612075524.pdf 41412 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Kucińska Magdalena 2020-06-12
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-06-12 09:07:42
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-06-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 8/2020 zarządzenie.pdf 341016 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-06-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-06-09 11:20:38
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-06-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obieszczenie 20200520121008_00001.pdf 1071355 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-05-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-05-20 13:39:37
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-05-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. oferta na emisję obligacji komunalnych oferta na emisję obligacji komunalnych.pdf 79087 bajtów 15
2. RB-27S I kw 2020 r RB-27S I kw 2020 r.pdf 642318 bajtów 1
3. Rb-28S I kw 2020 r Rb-28S I kw 2020 r.pdf 1214127 bajtów 2
4. Rb-NDS I kw 2020 r Rb-NDS I kw 2020 r.pdf 165701 bajtów 2
5. Rb-Z I kw 2020 r. Rb-Z I kw 2020 r..pdf 105506 bajtów 2
6. WPF WPF.pdf 3005410 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Kucińska Magdalena 2020-05-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-05-19 10:53:04
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2020-05-19
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-05-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20200507131854.pdf 42063 bajtów 15
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-05-07
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-05-08 10:22:08
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-05-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacji o roztrzygnięciu ofert informacja o roztrzygnięcu oferty z dnia 24.04.2020 r..pdf 25870 bajtów 1
2. Rb-27S I kw 2020 r Rb-27S I kw 2020 r.pdf 642318 bajtów 2
3. Rb-28S I kw 2020 r Rb-28S I kw 2020 r.pdf 1214127 bajtów 2
4. Rb-NDS I kw 2020 r Rb-NDS I kw 2020 r.pdf 165701 bajtów 2
5. Rb-Z I kw 2020 r Rb-Z I kw 2020 r.pdf 105517 bajtów 2
6. WPF 18.03.2020 r WPF 18.03.2020 r.pdf 3005742 bajtów 2
7. zaproszenie do składania ofert zaproszenie do składania ofert.pdf 77452 bajtów 20
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-04-24
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-04-24 12:20:33
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-04-24
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 39
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 29
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 23
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 15
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2021-02-16
data dodania: 2021-02-05
data dodania: 2021-02-03
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2021-02-26
data dodania: 2021-02-23
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 28 lutego 2021r. 11:55:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.