Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwała nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r.
§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi Pana Sebastiana Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Ekoinstal Sebastian Dudek oraz Anny Machalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Eko Wind Anna Machalska z dnia 9 listopada 2017 roku (data wpływu do tut. Urzędu 15.11.2017r.) na działalność Wójta Gminy Jednorożec, Rada Gminy Jednorożec po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                             
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              /-/  Janusz Mizerek
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. skarżący Sebastian Dudek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Ekoinstal Sebastian Dudek oraz Anna Machalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Eko Wind Anna Machalska wniosła do Wojewody Mazowieckiego skargę na działanie Wójta Gminy Jednorożec oraz Wójta Gminy Krzynowłoga Mała. Wojewoda Mazowiecki uznał pismo za skargę na działalność Wójta Gminy Jednorożec oraz Krzynowłoga Mała i przekazał skargę do rozpoznania odpowiednio Radzie Gminy Jednorożec oraz Radzie Gminy Krzynowłoga Mała zgodnie z właściwością, na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Skarżący w treści skargi zarzucili m.in. następujące naruszenia: 1. Nieprawidłowe działanie konkurentów tj. Joanny Blankiewicz prowadzącej działalność pod firmą Ekodom Odnawialne Źródła Energii Joanna Blankiewicz oraz Pana Marcina Blankiewicz,  polegające na wprowadzaniu mieszkańców Gminy Jednorożec w błąd odnośnie realizowanego przedsięwzięcia 2. Nieprawidłowości dotyczące nieprzeprowadzenia procedury przetargowej w zakresie realizacji inwestycji w ramach WFOŚIGW, 3. Nieprawidłowości w zakresie udostępnienia na stronie internetowej Gminy Jednorożec informacji o zawarciu umowy z firmą Ekodom Joanna Blankiewicz na opracowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozyskanie dotacji z WFOŚIGW oraz wprowadzaniu w błąd odnośnie pozyskania takiego dofinansowania, 4. Naruszenia przepisów prawa autorskiego oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Powyższe zarzuty nie znajdują podstaw faktycznych oraz prawnych.
Odnośnie zarzutu nr 1 należy wskazać,  że w istocie skarga odnosi się w głównej mierze do działania przedsiębiorcy - konkurenta w przedmiotowej branży. Zarzuty skierowane są przeciwko działaniom konkurentów polegającym na sposobie pozyskiwania klientów. Powyższe nie ma żadnego związku z działalnością Gminy oraz Wójta Gminy Jednorożec. W tym zakresie przedsiębiorcy powinni wystąpić ze stosownym roszczeniem na drogę postępowania sądowego. 
Zarzut nr 2 nie znajduje także odzwierciedlenia w rozpatrywanym stanie faktycznym                      i prawnym z następujących powodów. Gmina Jednorożec zamierzała realizować inwestycję OZE  z uwzględnieniem dofinansowania na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego w 2016 r.. W tym celu Gmina Jednorożec przeprowadziła zapytanie cenowe na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020. W toku postępowania kilku przedsiębiorców złożyło oferty. Firma NOVISTA sporządzająca dokumentację aplikacyjną dla celów pozyskania przedmiotowego dofinansowania została wyłoniona zgodnie przepisami prawa tj. ustawą o zamówieniach publicznych, a zatem w konkurencyjnych trybach. Wbrew twierdzeniom skarżących, umowy zawierane były pomiędzy NOVISTA a konkretnym mieszkańcem Gminy, żadna z umów nie przewidywała zobowiązania mieszkańca Gminy do nabycia projektu budowlanego od firmy NOVISTA.. Na realizację tego projektu Gmina Jednorożec nie pozyskała dofinansowania. Nieprawdą jest, że cena projektu wahała się w granicach od 1000,00 zł do 3000,00 zł.
W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
w 2016 r. Wójt Gminy z inicjatywy m.in. skarżących oraz innych zainteresowanych przedsiębiorców odbywał spotkania z udziałem skarżących oraz innych podmiotów, celem pozyskania informacji na temat możliwości realizacji inwestycji OZE, innych źródeł dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Ustalono, że istnieje możliwość uzyskania takiego dofinansowania
w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (powyższe nabory ogłaszane są cyklicznie w latach 2015-2017). Mieszkańcy Gminy Jednorożec zgłaszali zainteresowanie instalacjami OZE. Zwracali się o pomoc w realizacji ww. przedsięwzięcia. Joanna Blankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ekodom Joanna Blankiewicz zwróciła się do Gminy Jednorożec o wparcie medialne planowanego przedsięwzięcia w zakresie opracowania stosownych wniosków celem pozyskania dla mieszkańców Gminy Jednorożec stosownej dotacji WFOŚiGW oraz zamieszczenie informacji na temat udzielonego patronatu na stronie internetowej Gminy Jednorożec. Podmiot ten jako jedyny wyrażał wolę opracowania wniosków aplikacyjnych bez dodatkowych opłat, natomiast skarżący, m.in. z ramienia P.H.U.EKO WIND Artur Machalski proponowali opracowanie wniosków w zamian za dodatkowe opłaty w wysokości ok. od 100,00 do 200,00 zł za jednostkowy wniosek aplikacyjny o dotację. Z kolei inny podmiot wymagał od mieszkańców Gminy Jednorożec w przypadku wybrania jej oferty technicznej jako najkorzystniejszej kwoty 60,00 zł miesięcznie za konserwację instalacji OZE. Gmina Jednorożec objęła ww. Przedsięwzięcie patronatem medialnym w drodze listu intencyjnego, który stanowi jedynie deklarację intencji stron, nie jest umową w rozumieniu prawa cywilnego.
Z całą stanowczością należy podkreślić, że Gmina Jednorożec nie jest stroną umowy cywilnoprawnej. Stronami umów są przedsiębiorca oraz mieszkańcy, którzy wyrazili chęć realizacji ww. przedsięwzięcia, stąd też Gmina Jednorożec nie jest zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami do zlecenia realizacji ww. zadania w drodze trybów przewidzianych na gruncie prawa zamówień publicznych, ponieważ nie jest to zadanie publiczne. Wnioski o dotację do WFOŚiGW składane są przez osoby fizyczne, a nie przez Gminę Jednorożec. Nabór konkursowy z WFOŚiGW na OZE nie jest tzw. naborem „parasolowym” , co oznacza, że Gmina nie może złożyć jednego kompleksowego wniosku aplikacyjnego, tak jak w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2014 r. została zrealizowana inwestycja montażu 45 szt. zestawów kolektorów słonecznych. Nie była to jednak inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych, jak insynuują skarżący. W 100%  została zrealizowana ze środków własnych Gminy Jednorożec, inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Odnośnie zarzutu nr 3 należy podkreślić, że ogłoszenie naboru i regulaminu konkursu
w WFOŚiGW w Warszawie następuje corocznie, w kolejnej perspektywie nastąpić powinno na przełomie styczeń/luty 2018 r. Procedura opracowania powyższego wniosku jest procesem złożonym, a alokacja środków finansowych przeznaczonych na dany konkurs wyczerpuje się szybko, razem ze składanymi wnioskami i nabór zostaje zamknięty. Bezzasadny jest więc zarzut, że Wójt wprowadza mieszkańców w błąd o trwającym naborze w 2017 r., ponieważ nigdzie informacja o tej treści nie ukazała się. Wójt nigdzie nie zawarł informacji o trwającym naborze wniosków o dotacje na OZE w WFOŚiGW w roku 2017. Termin naboru wniosków ogłoszony zostanie z początkiem miesiąca stycznia 2018 r. i wówczas będzie wiadomy rzeczywisty procent dofinansowania. Wówczas również mieszkańcy będą mogli dokonać rozpoznania cenowego i wybrać ofertę wykonawcy najkorzystniejszego niekoniecznie firmy EKODOM. Mieszkaniec ma prawo zrezygnować z umowy jeśli otrzyma korzystniejszą ofertę. W informacji zamieszczonej na stronie Gminy Jednorożec wyraźnie wskazane jest, że udział mieszkańców jest dobrowolny i nieobowiązkowy, a firma EKODOM jest upoważniona przez Gminę do bezpłatnego opracowania wniosków aplikacyjnych i pozyskanie dotacji dla mieszkańców. Wniosek zaś złoży sam mieszkaniec. Joanna Blankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ekodom Joanna Blankiewicz jako jedyna zwróciła się do Gminy Jednorożec o zamieszczenie informacji na temat zrealizowania przedsięwzięcia w zakresie opracowania wniosków aplikacyjnych oraz pozyskania dotacji z WFOŚIG. Pozostałe firmy nie zgłosiły takiej woli, pomimo, że mogły wystąpić
o zamieszczenie informacji na temat swoich ofert. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Gminy nie wprowadzają w błąd mieszkańców.  Ogólny zakres działania gminy określa art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jednym z zadań gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. We współczesnych czasach jedną ze zbiorowych potrzeb każdej społeczności jest dostęp do informacji – zarówno ze sfery publicznej, jak również w zakresie sfery prywatnej. Na stronie internetowej Gminy Jednorożec zamieszczane są różne informacje o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy, m.in. także na temat inwestycji realizowanych w sferze prywatnej np. budowa gazociągu, czy też odnawialnych źródeł energii. Informacje te zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności
w zakresie dostępu do informacji o wydarzeniach lokalnych, jak również umożliwia dodatkową dostępność do ogłoszeń urzędowych. Należy przy tym wskazać, że publikowanie ogłoszeń lokalnych również stanowi realizację zaspokajania potrzeb odnośnie dostępu do informacji
w zakresie spraw lokalnych. Należy ponadto wskazać, że żaden przepis nie zabrania publikowania przez jednostki samorządu terytorialnego tego rodzaju informacji. 
            Całkowicie bezzasadnym jest także podnoszony zarzut naruszenia przez Wójta Gminy Jednorożec przepisów prawa autorskiego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Wójt Gminy Jednorożec nie jest stroną umowy o sporządzenie projektu takiej instalacji, umowy zawierane są pomiędzy przedsiębiorcą, a mieszkańcem Gminy Jednorożec. Podmiotem naruszającym ewentualnie ww. przepisy ustaw mogą być jedynie strony ww. umów.       Dochodzenie ww. roszczeń odbywa się z inicjatywy osób posiadających stosowną legitymację procesową. Wójt Gminy Jednorożec nie jest podmiotem legitymowanym (biernie, a zatem w roli pozwanego)
w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Bezzasadne jest twierdzenie o naruszeniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  Udostępnienie danych nastąpiło na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą „przesłanka uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma pierwszeństwa stosowania przed innymi przesłankami, legalizującymi przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby zainteresowanej wg określonych, ustawowo zawężonych kryteriów. Przesłanki zawarte w przepisie art.23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych są równorzędne, niezależne od siebie i dla przesądzenia o tym, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne - wystarczy wykazanie zaistnienia jednej z nich. Prawo do ochrony danych osobowych jako jeden z elementów prawa do ochrony prywatności ulega ograniczeniu z uwagi na interes publiczny lub usprawiedliwiony interes innych osób, czyli nie jest to prawo o charakterze absolutnym” [Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2012 r. II SA/Wa 1161/12, Legalis Numer 842802], „wystarczy wystąpienie jednej z przesłanek art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), by przetwarzanie danych mogło być uznane za usprawiedliwione. Oznacza to także, że zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wyłączną przesłanką przetwarzania danych osobowych. Wykładnia art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ochronie danych osobowych prowadzi do stwierdzenia, że zezwala on na przetwarzanie danych osobowych bez zgody zainteresowanego, jeżeli jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez danych odbiorców, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą” [Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 11 grudnia 2008 r., II SA/Wa 1061/08, Legalis Numer 261755].
Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Jednorożec uznała skargę Państwa: Sebastiana Dudek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Ekoinstal Sebastian Dudek oraz Anny Machalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Eko Wind Anna Machalska za bezzasadną.
Jednocześnie mając na uwadze treść art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego Rada Gminy Jednorożec informuje, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Zatem ponowne złożenie skargi w tej sprawie bez ujawnienia nowych okoliczności może spowodować podtrzymanie przez Radę Gminy Jednorożec swojego stanowiska stanowiąc odpowiednią adnotację w aktach sprawy, bez powiadomienia o tym skarżącego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Janusz Mizerek
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJanusz Mizerek - Przewodnicący Rady Gminy2017-12-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-12 09:29
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-12 09:32
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2018-12-14
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-11
data dodania: 2018-12-11
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 19 grudnia 2018r. 12:32:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.