XML

SOŁECTWA

SOŁECTWA – informacje ogólne

Organizację i zakres działania sołectwa określa uchwałą Rada Gminy .
Statut sołectwa określa:

 

  1. nazwę i obszar,
  2. zasady i tryb wyborów organów sołectwa,
  3. organizację i zadania organów sołectwa,
  4. zakres zadań możliwych do przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów  sołectwa.
       

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

 


    Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 


    Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.


    Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Nizielski - Administrator BIP2008-08-04
Publikujący -