OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jednorożec, dnia 06.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 320305W Ulatowo Pogorzel – Ulatowo Słabogóra na terenie działki ewidencyjnej nr 118 położonej w obrębie Ulatowo Pogorzel oraz na terenie działek ewidencyjnych nr 42, 128 położonych w obrębie Ulatowo Słabogóra, gmina Jednorożec, w dniu 04.09.2023 r. Wójt Gminy Jednorożec wydał decyzję nr ZIR.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.
Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art.73 § 2 k.p.a.
Możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13, w godzinach 7:30 – 15:30.
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06.09.2023 r.
Wójt Gminy Jednorożec (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977-
wyciąg):
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia
się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775 - wyciąg): Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art.49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art.49 § 1 lub art.49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. § 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-06
PublikującyJesionek Marcin 2023-09-06 11:13:29
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-06