Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
RADA GMINY - INFORMACJE OGÓLNE
RADA GMINY JEDNOROŻEC
06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
tel. (+29) 751  70 30
fax (+29) 751 70 31

   

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, której kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład Rady wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 15. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku określa ustawa z 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1.  uchwalanie statutu gminy
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. uchwalanie programów gospodarczych
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad  przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres  dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać  tych  czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku  budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz  wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 1. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań innego samorządu terytorialnego
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz  przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 5. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg  wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 6. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 8. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-07-25
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek Plik pdf 2.34 MB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 maja 2024r. 15:46:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.