Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

SAMORZĄD GMINY -INFORMACJE OGÓLNE


    Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Gmina ma osobowość prawną. Ustrój gminy jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut gminy. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

    Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu gminy. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Z dnia 20 października 2000 r. ze zm.)

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów gminy: 

 

 •  pochodzącą z wyborów Radą Gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz
 •  pochodzący z wyborów Wójt Gminy (organ  wykonawczy).


    Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W szczególności zadania gminy obejmują sprawy: 

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i  porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i  opieki  nad zabytkami,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym   wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


    W celu wykonywania zadań gmina tworzy gminne samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami w szczególności z innymi gminami,  porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Porozumienia te podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 

Zakres działania samorządu gminy nie narusza samodzielności powiatu i województwa.
Gmina może tworzyć stowarzyszenia z innymi samorządami terytorialnymi. Do stowarzyszeń tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

Samorząd gminy, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy.

W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwała  Rady Gminy.

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2007-05-29
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 maja 2024r. 14:54:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.