Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
96/2017

Zarządzenie Nr 96/2017

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, plan kont dla budżetu Gminy Jednorożec, zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisach oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, instrukcję inwentaryzacji, a także instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2017 poz. 2342 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 poz. 289 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 1015 z późn. zm.) oraz art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1817) – zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku z późn. zm. w § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie „Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania tych jednostek. Dowody księgowe, które wpłynęły do 10 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu ujmuje się jako zobowiązania danego okresu, dowody księgowe które wpłynęły po 10 dniu następnego miesiąca ujmuje się jako zobowiązania przyszłego okresu. W miesiącu grudniu dowody księgowe, które wpłynęły do 31 stycznia następnego roku ujmuje się jako zobowiązania danego roku obrotowego, dowody księgowe które wpłynęły po 31 stycznia następnego roku ujmuje się jako zobowiązania przyszłego roku obrotowego.”
2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku z późn. zm. wprowadza się zmiany:
1) w opisie do konta 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” dodaje się zapis „na koncie 405 ujmuje się także koszty szkoleń i związane z nimi koszty podróży pokrywane przez pracodawcę na rzecz pracownika odpowiadające kosztom klasyfikowanym w § 441 i 470”.
2) dodaje się konto 410 – „Inne świadczenia finansowane z budżetu” – na koncie tym ujmuje się koszty świadczeń dla osób fizycznych innych niż pracownicy jednostki, finansowanych z budżetu państwa lub budżetu jst. Koszty te dotyczą głównie diet i kosztów przejazdu radnych i sołtysów oraz nagrody, stypendia i inne świadczenia dla osób niebędących pracownikami jednostki budżetowej ponoszącej koszty.
Koszty ujmowane na koncie 410 odpowiadają kosztom klasyfikowanym w § 325, 303, 419, 452.
W ciągu roku obrotowego konto 410 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wysokość poniesionych przez jednostkę kosztów. Na koniec roku saldo konta przenosi się na konto 860.
3) dodaje się konto 411 – na koncie tym księguje się koszty wynikające z realizacji specyficznych zobowiązań sektora finansów publicznych w stosunku do innych instytucji i organizacji oraz kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych.
Koszty ujmowane na koncie 411 odpowiadają kosztom klasyfikowanym w § 285, 290, 291, 459, 460.
W ciągu roku obrotowego konto 411 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wysokość poniesionych przez jednostkę kosztów. Na koniec roku saldo konta przenosi się na konto 860.
3. W załączniku Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku z późn. zm  wprowadza się zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Kasa w Urzędzie Gminy w Jednorożcu czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki godzinach 7.30 - 14.30, w czwartki w godzinach 7.30 - 14.30 oraz 15.00 – 16.30 z przerwą w godzinach 14.30-15.00”
2) § 3 ust 14 otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówki dokonanych w danym dniu, powinny być w tym dniu wpisane do raportu kasowego sporządzonego przez kasjera, który prowadzi raporty kasowe oraz podlegają codziennemu odprowadzeniu na rachunek bankowy. Ze względu na inne godziny pracy urzędu w czwartki wpłaty i wypłaty gotówki dokonane do godziny 14.30 odprowadzane są do banku w tym samym dniu, dokonane po godzinie 15.00 odprowadzane są dnia następnego.”
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-29 15:06
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-06-05 15:08
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 maja 2024r. 15:49:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.