Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAPROSZENIE NR PA.3050-1/2/10 DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej

ZMIANY:
2010-07-09 09:13:31: Dodano plik Raport z Oceny Ofert.doc
2010-07-09 09:12:36: Dodano plik Ogłoszenie o wyniku konkursu.doc
Więcej >>>
2010-06-14 15:44:06: Usunięto plik Zaproszenie.doc
2010-06-14 15:43:55: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2010-06-14 15:43:04: Usunięto plik Zaproszenie.doc
2010-06-14 15:42:53: Dodano plik Zaproszenie.doc
2010-06-14 15:40:51: Dodano plik Zaproszenie.doc
2010-06-14 15:36:25: Dodano plik Wzór umowyporozumienia świadczenia usług społecznych.doc
2010-06-14 15:36:07: Dodano plik wzór sprawozdania.doc
2010-06-14 15:35:40: Dodano plik Wzór oferty techniczno.doc
2010-06-14 15:34:50: utworzono dokument

Z SENIOREM W ŚWIAT – działania w zakresie
1.       Usługi dla osób starszych:
„Z seniorem w świat” – jako alternatywna forma spędzenia czasu wolnego poprzez organizację wspólnych spotkań, wyjazdów. Zorganizowanie i zaplanowanie czasu wolnego osobom starszym w celu zwiększenia aktywności, przeciwdziałaniu izolacji i wykluczeniu społecznemu.
Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2010 do 30.09.2010
Na realizację powyższej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę w wysokości 9 225,39  PLN.
Cel zadania:
1.       Zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz odbudowa relacji międzyludzkich poprzez działania wzmacniające integrację oraz świadomość społeczną.
2.       Budowa systemu wsparcia przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem.
3.       Budowa więzi społecznych.
4.       Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
5.       Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego.
 
Zakres zadania:
1.       Rekrutacja uczestników usługi.
2.       Minimalna liczba uczestników projektu – 40 osób z terenu Gminy Jednorożec.
3.       Zagwarantowany co najmniej 1 opiekun grupy.
4.       Zapewnienie posiłków dla uczestników projektu w czasie wyjazdu.
5.       Przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu usługi.
6.       Terminowa realizacja.
7.       Składanie zamawiającemu sprawozdań z realizacji usługi.
8.       Składanie zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi.


 
Jednorożec, dn. 14.06.2010 r.
 
 
ZAPROSZENIE NR PA.3050-1/2/10
DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jednorożec uzyskała dotację w wysokości 113 300 EUR, część tej dotacji w kwocie 9 225,39 PLN przeznacza na realizację niżej określonej usługi.
1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Jednorożec zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanych poniżej.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
§         usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub tez dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
§         usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec (sala konferencyjna),dnia 21 czerwca 2010 r.o godzinie 12.00.
3. PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP {(ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas spotkań z zespołem roboczym oraz z zapisami zatwierdzonego Planu Działania a także Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Jednorożec planujemy realizację następującej usługi:
 
Z SENIOREM W ŚWIAT – działania w zakresie
1.       Usługi dla osób starszych:
„Z seniorem w świat” – jako alternatywna forma spędzenia czasu wolnego poprzez organizację wspólnych spotkań, wyjazdów. Zorganizowanie i zaplanowanie czasu wolnego osobom starszym w celu zwiększenia aktywności, przeciwdziałaniu izolacji i wykluczeniu społecznemu.
Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2010 do 30.09.2010
Na realizację powyższej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę w wysokości 9 225,39  PLN.
Cel zadania:
1.       Zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz odbudowa relacji międzyludzkich poprzez działania wzmacniające integrację oraz świadomość społeczną.
2.       Budowa systemu wsparcia przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem.
3.       Budowa więzi społecznych.
4.       Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
5.       Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego.
 
Zakres zadania:
1.       Rekrutacja uczestników usługi.
2.       Minimalna liczba uczestników projektu – 40 osób z terenu Gminy Jednorożec.
3.       Zagwarantowany co najmniej 1 opiekun grupy.
4.       Zapewnienie posiłków dla uczestników projektu w czasie wyjazdu.
5.       Przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu usługi.
6.       Terminowa realizacja.
7.       Składanie zamawiającemu sprawozdań z realizacji usługi.
8.       Składanie zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi.
 
 
Usługodawca zobowiązany jest przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina pracy usługodawcy.
 
 
5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.    Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.    Organizacje kościelne
3.    Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne
4.    Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i i podległe   jednostki organizacyjne
 
6.  KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
1. w odniesieniu do pkt 4 (opis przedmiotu zamówienia – usługi dla osób starszych)
a.  zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;
b.    dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do przeprowadzenia wycieczki;
c.     dysponowanie odpowiednim transportem do przewozu osób;
d.  przedstawienie harmonogramu usługi.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:
·    CV personelu mającego realizować usługi
·   Oferta techniczna
 
Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
 
7.   PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec (sekretariat) w terminie do 06 lipca 2010 r.
b)     Oferta winna być ważna przez co najmniej [30]dni od daty określonej w pkt. a)
c)   Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4] ", ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
     
 
 
   OCENA OFERT
1.   Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.     Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt 6
 b.     Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
 Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.     Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie
negocjacje okażą się niezbędne),
2.    Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.    Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.         Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 
8.   KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Aldoną Michalską koordynatorem projektu PIS, pok. Nr 13 w Urzędzie Gminy Jednorożec, tel. (029) 7517030 wew. 39
 
9.    ZAŁĄCZNIKI
1.      Formularz Oferty
2.      Wzór Sprawozdania
3.      Wzór Umowy/Porozumienia

Data składania ofert:
2010-07-06 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMichalska Aldona 2010-06-14 08:00:00
PublikującyKrzysztof Nizielski 2010-06-14 15:34:49
Modyfikował(a) Krzysztof Nizielski 2010-07-09 09:13:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty techniczno 95.00 KbPlik doc
2. wzór sprawozdania 46.00 KbPlik doc
3. Wzór umowyporozumienia świadczenia usług społecznych 67.00 KbPlik doc
4. Treść zaproszenia 137.65 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie o wyniku konkursu 507.50 KbPlik doc
6. Raport z Oceny Ofert 73.00 KbPlik doc

Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 06:42:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.