Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Załączniki:

Do pobrania Plik doc 21.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2024-05-23
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-05-23 13:48
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-05-23 13:48

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Administrator BIP2024-04-10
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-04-10 15:01
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-05-08 15:09
Jednorożec, dnia 12 stycznia 2024 r.
ZIR.6220.3.2022

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki
w Obwieszczeniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr ZIR.6220.3.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

 
Działając na podstawie art. 49, art. 10 i art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zwanej k.p.a oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2023 r., poz. 1094  z późn. zm.) – zwanej ooś,
Wójt Gminy Jednorożec
podaje do publicznej wiadomości
informację o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w obwieszczeniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, w obrębie ew. Małowidz, Gmina Jednorożec”.
w następujący sposób:
jest:
„Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 przez okres 30 dni tj. od dnia 21 grudnia 2023 – 22 stycznia 2023 r.”
 
powinno być:
„Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30
do 15.30 przez okres 30 dni tj. od dnia 21 grudnia 2023 – 22 stycznia 2024 r.”.
 
Pozostałe zapisy przedmiotowego obwieszczenie pozostają bez zmian.
 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
 
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu http://bip.jednorozec.pl/,
 2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Jednorożcu https://www.jednorozec.pl/
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu
 4. Tablica ogłoszeń sołectwa Małowidz
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2024-01-12
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-01-12 12:50
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-03-05 14:54
Jednorożec, dnia 12 stycznia 2024 r.
ZIR.6220.17.2022

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki
w Obwieszczeniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr ZIR.6220.17.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

 
Działając na podstawie art. 49, art. 10 i art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zwanej k.p.a oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2023 r., poz. 1094  z późn. zm.) – zwanej ooś,
Wójt Gminy Jednorożec
podaje do publicznej wiadomości
informację o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w obwieszczeniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”, dz. nr ew. 172/4 obręb Ulatowo-Pogorzel, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. nr ZIR.6220.17.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku
w następujący sposób:
jest:
„Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 przez okres 30 dni tj. od dnia 21 grudnia 2023 – 22 stycznia 2023 r.”
 
powinno być:
„Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30
do 15.30 przez okres 30 dni tj. od dnia 21 grudnia 2023 – 22 stycznia 2024 r.”.
 
Pozostałe zapisy przedmiotowego obwieszczenie pozostają bez zmian.
 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
 Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
 
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu http://bip.jednorozec.pl/,
 2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Jednorożcu https://www.jednorozec.pl/
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2024-01-12
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-01-12 12:53
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-04-23 15:13
Jednorożec, dnia 21 grudnia 2023 roku
ZIR.6220.8.2023
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm. – zwanej dalej kpa)
Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia
że na wniosek Pełnomocnika –Pani Magdaleny Tkacz reprezentującej SOON ENERGY Poland sp. z o.o. w imieniu inwestora (data wpływu do tut. Urzędu 18 grudnia 2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Budy Przysieki Rządowe gm. Jednorożec o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, powiat przasnyski, woj. mazowieckie, na działce nr 47, 93, 95 obręb Budy Przysieki Rządowe.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś przedmiotowy wniosek wraz z szczegółowymi informacjami o projektowanej inwestycji zostanie przesłany do organów opiniujących
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W oparciu o art. 8 oraz art. 21 ust. 1 ustawy ooś, wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został umieszczony
w publicznie dostępnym zakresie danych o środowisku na stronie internetowej: www.bip.jednorozec.pl.
Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania – wynikających
z art. 10 kpa – do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag
i wniosków w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec
(pok. Nr 12), tel. (29) 751 70 39, w godz. od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
Stosując art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
W oparciu o art. 74 ust. 3a ooś stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej (…) okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
                      
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu
 3. Strona internetowa Urzędu Gminy w Jednorożcu
 4. aa.
 
Informację udostępniono w dniu 21.12.2023 r
na okres czternastu dni to jest do dnia 05.01.2023 r.
 
 Sporządziła: Katarzyna Skała, tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-12-21
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-12-21 12:59
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-04-05 14:12
Jednorożec, dnia 15.11.2023 r.
 
 
ZIR.6220.7.2023
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) Wójt Gminy Jednorożec
     zawiadamia
że na wniosek Pełnomocnika – Pana Mateusza Dębniaka działającego w imieniu Nadleśnictwa Przasnysz (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dojazdu pożarowego nr 17 w Leśnictwie Jednorożec obręb Jednorożec, działki nr ew. 3066/10, 3066/4, 3066/6, 3066/7, 3057/4, 3066/1, 3066/2, 3059, 3065/1, 3065/2, 3058/3, 3058/1, 3058/2, 3053/3, 3057/1, 3057/2, 3056/1, 3052/2, 3052/3, 3052/1, 3048/2, 3019/4, 3048/1, 3047/2, 3047/1, 3040, 3039/1, 3046/2, 3046/1, 3039/2, 3038/2, 3038/1, 3021, 3037/1, 3037/2, 3020/1, 3020/2, 3019/1, 3019/2, gmina Jednorożec, powiat przasnyski.”
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś przedmiotowy wniosek wraz z szczegółowymi informacjami o projektowanej inwestycji zostanie przesłany do organów opiniujących
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym, informuję się, że stosownie do art. 10 oraz art. 73 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie oraz możliwość składania uwag i wniosków osobiście lub na adres Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14 (pok. nr 12), tel. (029) 751-70-39 w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-11-20
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-11-20 12:26
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-02-02 14:43
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-10-13
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-10-13 11:48
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-12-21 13:01
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Przebudowie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo Dąbrówka”, gm. Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

Załączniki:

Zawiadomienie do pobrania Plik doc 16.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-09-20
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-09-20 11:41
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-09-20 11:42

Załączniki:

Zawiadomienie do pobrania Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-08-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-08-16 14:50
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-08-16 14:50
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-08-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-08-16 14:48
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-08-16 14:49
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna”               w gminie Jednorożec.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-06-07
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2023-06-07 09:14
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2023-06-07 09:16
o możliwości składania sprzeciwu przez strony postępowania w związku ze złożeniem przez Inwestora prośby o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna” w gminie Jednorożec.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-05-11
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-05-11 15:23
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-05-11 15:23
o możliwości składania sprzeciwu przez strony postępowania w związku ze złożeniem przez Inwestora prośby o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna” w gminie Jednorożec.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-05-11
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-05-11 15:24
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-05-11 15:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-03-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-03-08 12:35
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-12-21 13:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-03-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-03-02 11:04
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-03-02 11:04
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2023-03-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-03-02 11:05
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2023-06-21 09:20
ZIR.6220.17.2022

„Budowa instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej” na działce nr ew. 172/4, obręb Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Administrator BIP2022-10-18
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-10-18 12:54
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-01-29 13:52
polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 288, 289 w obrębie Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-10-11
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-10-11 15:22
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-12-19 14:49
„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 358/1 w obrębie Olszewka, gmina Jednorożec”.

Załączniki:

ZIR.6220.14.2022 Plik pdf 91.90 KB
obwieszczenie ZIR.6220.14.2022. Plik doc 15.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-09-19
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-09-19 14:32
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-09-19 14:33
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-08-25
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-08-25 12:27
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-10-18 12:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-08-11
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-08-11 13:10
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-09-27 13:50

ZIR.6220.11.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 4, 19 i 26 w Dąbrówka Osiedczyzna, gmina Jednorożec

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-07-29
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2022-07-29 11:39
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-11-24 10:35
ZIR.6220.6.2022 zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą tecgniczną na dziiałce o nr ewidencyjnym 169 w obrębie Drążdżewo nowe, gmina Jednorożec”
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-07-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-07-08 14:17
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-10-18 12:51
ZIR.6220.4.2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-04-13
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-04-13 13:52
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-08-22 13:06
ZIR.6220.3.2022

Załączniki:

Obwieszczenie do pobrania (.pdf) Plik pdf 114.90 KB
5.Postanowienie o zawieszeniu postępowania na BIP Plik txt 13.57 KB
6. obwieszczenie o zawieszeniu postepowania na BIP. Plik doc 19.21 KB
7.scan obwieszczenia na bip Plik pdf 68.40 KB
7.scan postanowienia na bip Plik pdf 169.36 KB
Decyzja. Plik doc 64.91 KB
Obwieszczenie o wydanej decyzji. Plik doc 16.38 KB
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Plik doc 15.86 KB
Podanie do publicznej wiadomości. Plik doc 19.36 KB
Postanowienie o nałożeniu raportu Plik txt 25.10 KB
Postanowienie o nałożeniu raportu Plik pdf 565.73 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Jednorożec zawiadamiające o wystąpieniu o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5 obręb 0011 w obrębie ew. Małowidz, Gmina Jednorożec” Plik doc 19.68 KB
Obwieszczenie do pobrania (.docx) Plik doc 20.82 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Jednorożec ZIR.6220.3.2022 o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5 obręb 0011 w obrębie ew. Małowidz, Gmina Jednorożec” Plik doc 19.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2022-03-30
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-03-30 11:59
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-03-05 15:13
„Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe”, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 54/6; 54/8; 54/10; 55/6; 55/7; 507; 9/3; 9/5; 10/1; 56/9; 11/1; 57/1; 58/1; 59/1; 60/1; 61/1;  62/1;  63/1;  506;  64/1;  65/3;  66/5;  505;  504;  520;  564;  562;  502; 548 i 539  -  obręb  0002  Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.„Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe”, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 54/6; 54/8; 54/10; 55/6; 55/7; 507; 9/3; 9/5; 10/1; 56/9; 11/1; 57/1; 58/1; 59/1; 60/1; 61/1;  62/1;  63/1;  506;  64/1;  65/3;  66/5;  505;  504;  520;  564;  562;  502; 548 i 539  -  obręb  0002  Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2021-11-22
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2021-11-22 13:40
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2022-05-24 14:59
Jednorożec, dnia  27 września 2021 roku

ZIR.6220.8.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm. – zwanej dalej kpa), Wójt Gminy Jednorożec
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2021-09-27
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2021-09-27 13:16
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2022-06-29 14:19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 05:55:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.