OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Jednorożec, dnia 20 grudnia 2023 r.
 
ZIR.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Jednorożec działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – dalej ustawy ooś, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na na działkach nr ew. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, w obrębie ew. Małowidz, Gmina Jednorożec”.
Jednocześnie Wójt Gminy Jednorożec informuje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4221.277.2023.MKA.2 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz opinią sanitarną znak: PPIS-ZNS-713/05/23 z dnia 20.11.2023 r. dla wyżej wymienionego postępowania.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte dnia 30 marca 2022 r. na wniosek Inwestora: R. Power Development Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu  ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 przez okres 30 dni tj. od dnia 21 grudnia 2023 – 22 stycznia 2023 r.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym terminie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski mogą być złożone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Jednorożcu, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@jednorozec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Informacja o analizie i odniesieniu się do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Jednorożec.
                                              
                                                                                   Wójt Gminy Jednorożec
                                                                                /-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
Sporządziła: Katarzyna Skała, tel. (29) 751 70 39
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania ZIR.6220.3.2022 obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.docx 19740 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2023-12-20
PublikującyJesionek Marcin 2023-12-20 15:18:53
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-12-21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-12-20