OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
          
Jednorożec, dnia 21 grudnia 2023 roku
ZIR.6220.8.2023
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. – zwanej dalej ustawa ooś) oraz art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm. – zwanej dalej kpa)
Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia
że na wniosek Pełnomocnika –Pani Magdaleny Tkacz reprezentującej SOON ENERGY Poland sp. z o.o. w imieniu inwestora (data wpływu do tut. Urzędu 18 grudnia 2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Budy Przysieki Rządowe gm. Jednorożec o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, powiat przasnyski, woj. mazowieckie, na działce nr 47, 93, 95 obręb Budy Przysieki Rządowe.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś przedmiotowy wniosek wraz z szczegółowymi informacjami o projektowanej inwestycji zostanie przesłany do organów opiniujących
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W oparciu o art. 8 oraz art. 21 ust. 1 ustawy ooś, wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został umieszczony
w publicznie dostępnym zakresie danych o środowisku na stronie internetowej: www.bip.jednorozec.pl.
Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania – wynikających
z art. 10 kpa – do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag
i wniosków w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec
(pok. Nr 12), tel. (29) 751 70 39, w godz. od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
Stosując art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
W oparciu o art. 74 ust. 3a ooś stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej (…) okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
 
                      
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy w Jednorożcu
  4. aa.
 
Informację udostępniono w dniu 21.12.2023 r
na okres czternastu dni to jest do dnia 05.01.2023 r.
 
 Sporządziła: Katarzyna Skała, tel. (29) 751-70-39

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2023-12-21
PublikującyJesionek Marcin 2023-12-21 12:52:22
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-12-21