OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Jednorożec, dnia 20 grudnia 2023 r.
 
ZIR.6220.17.2022
OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Jednorożec działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – dalej ustawy ooś, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”, dz. nr ew. 172/4 obręb Ulatowo-Pogorzel, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.
Jednocześnie Wójt Gminy Jednorożec informuje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego postępowania.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte dnia 18 października 2022 r. na wniosek inwestora: ELEKTROWNIA EKO 10 SP.Z O.O., ul. Odległa 17, 07-417 Ostrołęka.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu  ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 przez okres 30 dni tj. od dnia 21 grudnia 2023 – 22 stycznia 2023 r.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym terminie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski mogą być złożone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Jednorożcu, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@jednorozec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Informacja o analizie i odniesieniu się do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Jednorożec po uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii.
 
 
 
Sporządziła: Katarzyna Skała, tel. (29) 751 70 39

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2023-12-21
PublikującyJesionek Marcin 2023-12-21 12:53:09
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-12-21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-12-21