Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.27, z późn. zm.), oraz §8 pkt. 1 uchwały nr SOK.0007.57.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia
28 listopada 2023 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2024 rok”, zarządzam co następuje:
 
 
§1
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2024  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu                  i stronie internetowej www.jednorozec.pl
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jednorożcu.                                 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.docx 33797 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2024-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2024-01-02 10:31:28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2025-01-02