Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
ZARZĄDZENIE NR 122/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Jednorożec
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 208 r., poz. 994 z późn. zm./, art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm./ oraz § 4 ust.1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jednorożcu stanowiącego załącznik                    do zarządzenia nr 64/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia  28 października 2010 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jednorożcu zarządzam, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-31
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:05
ZARZĄDZENIE NR 123/2018
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jednorożcu
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jednorożec oraz  Uchwałą Nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę  w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jednorożec”
 
 
zarządzam, co następuje:

Załączniki:

Zał. nr 1 Plik pdf 93.28 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-31
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-07 12:27
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-07 12:33

Zarządzenie Nr 119/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec    na lata 2018 – 2029

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz 2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693)  zarządzam co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 10:38
Zarządzenie Nr 120/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 96.18 KB
zał 2 Plik pdf 86.10 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 11:20
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 11:20
ZARZĄDZENIE NR 118/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Koordynatora ds. polityki senioralnej gminy Jednorożec


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zarządzam, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:04
Zarządzenie Nr 121/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad ( polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla celów realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Załączniki:

Zał. nr 1 Plik pdf 222.24 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 14:58
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 15:00
Zarządzenie Nr 117/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, plan kont dla budżetu Gminy Jednorożec, zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisach oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, instrukcję inwentaryzacji, a także instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 3 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018, poz. 109 z późn. zm.) oraz art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-12-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 10:36

Zarządzenie Nr 119/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec    na lata 2018 – 2029

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz 2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693)  zarządzam co następuje:

Załączniki:

Zał nr 1 Plik pdf 107.02 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 11:18
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 11:18
Zarządzenie Nr 116/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 grudnia 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018r.poz.994,1000,1349,1432), art.5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450,650,723,1365)   oraz § 8 pkt 1 uchwały  Nr SOK.0007.11.2018  Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”, zarządzam co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-20
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2018-12-20 07:50
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2018-12-21 07:53

Zarządzenie Nr 115/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 19 grudnia 2018 roku

 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok

 

            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 87.20 KB
zał 2 Plik pdf 110.38 KB
zał 3 Plik pdf 88.22 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-19
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 10:33
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 10:33
ZARZĄDZENIE NR 113/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 2137) zarządza się, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-11
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-12-11 08:25
Zarządzenie Nr 110/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 3 grudnia 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 104.01 KB
zał 2 Plik pdf 124.99 KB
zał 3 Plik pdf 97.10 KB
zał 4 Plik pdf 103.46 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-12-03
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-12-03 08:24
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-12-05 08:27
Zarządzenie Nr 108/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania i wdrażania projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

Zał. nr 1 Plik pdf 52.52 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-11-30
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-30 08:21
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-12-11 08:25

Zarządzenie Nr 107/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Jednorożcu

 

           Na podstawie art. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), w związku z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1629) zarządzam, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-11-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-29 15:45
Zarządzenie Nr 106/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 listopada 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 84.45 KB
zał 2 Plik pdf 100.26 KB
zał 3 Plik pdf 81.07 KB
zał 4 Plik pdf 88.55 KB
zał 5 Plik pdf 80.39 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-11-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-29 14:04
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-29 14:05
ZARZĄDZENIE NR 105/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 23 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal lekcyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zarządzam, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-11-23
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-23 08:27
Zarządzenie Nr 104/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 23 listopada 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 80.48 KB
zał 2 Plik pdf 113.26 KB
zał 3 Plik pdf 81.17 KB
zał 4 Plik pdf 95.75 KB
zał 5 Plik pdf 115.85 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2018-11-23
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-26 13:23
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-26 13:24
Zarządzenie Nr 98/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 listopada 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 84.46 KB
zał 2 Plik pdf 101.44 KB
zał 3 Plik pdf 84.93 KB
zał 4 Plik pdf 103.35 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-11-05
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-07 12:27
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-07 12:28
Zarządzenie Nr 99/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 listopada 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 96.64 KB
zał 2 Plik pdf 90.03 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Nizielski - Administrator BIP2018-11-05
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-07 12:29
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-07 12:30
Zarządzenie Nr 97/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 30 października 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 81.82 KB
zał 2 Plik pdf 88.26 KB
zał 3 Plik pdf 82.25 KB
zał 4 Plik pdf 89.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-30
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-07 12:24
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-11-07 12:27
Zarządzenie Nr 96/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 23 października 2018 roku
 
             w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za III kwartał 2018 roku
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077[1])  zarządzam, co następuje:


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w o finansach publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-23
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-30 09:23
Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 19 października 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 98.00 KB
zał 2 Plik pdf 119.43 KB
zał 3 Plik pdf 88.51 KB
zał 4 Plik pdf 106.73 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-19
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-30 09:20
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-30 09:22

Zarządzenie Nr 94/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 15 października 2018 roku

 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok

 

            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 82.27 KB
zał 2 Plik pdf 121.76 KB
zał 3 Plik pdf 83.05 KB
zał 4 Plik pdf 82.50 KB
zał 5 Plik pdf 151.51 KB
zał 6 Plik pdf 94.35 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-15
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-30 09:18
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-30 09:19

Zarządzenie nr 93/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 09 października 2018 r.

 

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Jednorożec
na rok 2018

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz.994 ze zm. Dz.U. z 2018 r., poz.1000; Dz.U. z 2018 r., poz.1349; Dz.U. z 2018 r., poz.1432), art.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 200 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1405 ze zm. Dz.U. z 2018 r., poz.1496; Dz.U. z 2018 r., poz.1637) w związku z art.553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2018 r., poz.1025 ze zm. Dz.U. z 2018 r., poz.1104) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

Zał Plik pdf 198.45 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-09
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:49
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-25 08:47
Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 1 października 2018 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, plan kont dla budżetu Gminy Jednorożec, zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisach oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, instrukcję inwentaryzacji, a także instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109 z późn. zm.) oraz art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-10-01
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:52
Zarządzenie Nr 92/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 1 października 2018 r.
 
sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 marca 2018 r.    w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli: czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Gminę Jednorożec
 
Na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jednorożec (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 206 poz. 6455) zarządzam, co następuje:

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-01
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-08 08:19
Zarządzenie Nr 92A/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 1 października 2018 r.
 
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
        Na podstawie art. 33 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2018-10-01
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-25 08:46
Zarządzenie Nr 90/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 września 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366, 1669, 1693 ) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 81.84 KB
zał 2 Plik pdf 82.06 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-09-28
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:46
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:46
Zarządzenie Nr 89/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 26 września 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366 ) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Plik pdf 81.84 KB
zał 2 Plik pdf 82.06 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2018-09-26
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:43
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-10-10 10:47
Zarządzenie Nr 88/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 26 września 2018 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz.U. 2018 poz. 1000, 1366 ) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał nr 1 Plik pdf 93.42 KB
zał nr 2 Plik pdf 107.28 KB
zał nr 3 Plik pdf 93.69 KB
zał nr 4 Plik pdf 103.81 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2018-09-26
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-09-27 12:28
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-09-27 12:33
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 05:59:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.